مکمل

گابا مکمل محبوب این روزهای بدنسازان

با گابا چقدر آشنا هستید؟ در این مقاله مطالعاتی را بررسی کرده ایم که نشان داده اند، گابا هورمون رشد را تا چند برابر افزایش می دهد

شـاید نـام گابـا در راس مکمل های پر سـر وصـدای این روزهای بدنسـازان نباشـد، امـا بدون شـک طرفداران رشـد طبیعی عضلات، این محصـول را در بخش مهمی از سـبد مکملی خود گنجانـده انـد.
گابـا با تاثیـرات دو سـویه تحریک ترشـح هورمون رشـد ازیک جهـت و تقویت چربـی سـوزی از جهـت دیگر خود را در دسـته مکمـل های محبوب ایـن روزهای ورزشـکاران جای داده اسـت. گابـا یـا همان گامـا آمینـو بوتریک اسـید، آمینو اسـیدی اسـت که به طـور طبیعی از اسید گلوتامیک و ویتامین B6 تولید می شـود و چون در دسـته پروتئین ها جایـی نـدارد، کمتـر در مجامع دارویی چیزی از آن شـنیده ایـم.
این آمینواسـید غیرپروتئینی، بـه گیرنـده هـای عصبی سـلول ها ملحـق شـده و از خروج شـان جلوگیـری می کنـد و نقش اساسـی درمهـار تحریـک پذیـری سیسـتم عصبـی دارد.
کمبـود ایـن اسـید آمینـه در بدن پیامدهایـی چـون پریشـانی، حملـه هـای عصبـی، سـر درد، اختـلالات شـناختی و اختلالات الگوهـای خـواب وبیداری را به همـراه خواهد داشـت. ایجاد تعـادل در تاثیرات مواد شـیمیایی محـرک؛ ماننـد آدرنالیـن، نورآدرنالین که موجب ایجاد احسـاس بـی قراری، تحریـک پذیری و بـی خوابی مـی شـود، از دیگر نقـش های گابا اسـت.

با گابا خوش اخلاق باشید

بـا توجـه بـه تاثیـرات مثبت گابـا در سیسـتم عصبی، مکمـل خوراکـی آن به عنـوان مـاده ای طبیعی جهت مبارزه با اسـترس و پریشانی اسـتفاده می شود. اگرچه بـه طـور قطع نمـی تـوان گفت مـدارک کافـی جهت اثبـات صحـت این موارد وجـود ندارد، امـا برخی پیش فـرض هـا در ایـن رابطـه بـه دلیل نبـود شـواهد کافی جهـت اثبات، همچنـان در هالـه ای از ابهام قـرار دارند.
برای مثال تحقیقی بمنظور بررسـی تاثیرات بهبـود ایمنی و افزایش آرامش ناشـی از مصـرف گابـا صورت گرفت. این مطالعه که شـامل دو آزمایـش بـود، در ابتـدا بررسـی تاثیر ایـن مکمل بر روی 13 نفر افزایـش چشـم گیـر امـواج آلفـا، کاهش امـواج بتـا و همچنین ایجاد آرامـش و کاهش اضطراب را نشـان داد.
مطالعـه دوم در مـورد تاثیر گابا به عنوان تسـکین دهنـده و آنتـی اکسـیدان بـر روی سیسـتم ایمنـی افـراد پـر اسـترس بـود کـه طـی آن، هشـت فـرد مبتلا به ترس شـدید از ارتفاع بـه دو گروه تقسـیم شـدند. گذر از پـل معلق؛ به عنـوان محل مورد آزمایـش شـرکت کننـدگان آزمایـش انتخاب شـد.
در حالـی که طـی این آزمایـش، گروه مصـرف کننده گابا سـطح بسـیار بالاتری از ایمونوگلوبینA را نشان دادند، ایـن میـزان در گـروه اول که گابا مصرف نکـرده بودند، بـه شـدت کاهـش پیدا کـرد.


محققیـن به ایـن نتیجه رسـیدند کـه گابا به عنـوان یک عامل مسـکن طبیعی عمـل کـرده و تاثیـرات آن در زمینه ایجـاد آرامش و از بیـن بـردن پریشـانی طـی یک سـاعت مشـخص می شود.
دیگـر تحقیقات از تاثیر مثبت گابـا در بالا بردن ایمنی بـدن در شـرایط اسـترس زا خبـر مـی دهـد. تقریبـا تمامـی شـواهد تاکیـد بر ایجـاد تاثیر مثبـت در زمینه ایجـاد آرامش و کاهش پریشـانی دارنـد، اما مصرف آن بـه عنـوان مکمل به منظـور افزایش ایـن تاثیرات هنوز بـه طـور کامـل اثبـات نشـده اسـت.
مصـرف خوراکی ایـن آمینواسـید در جهت ایجـاد تاثیـرات مثبت خلق و خویـی نیـاز بـه هضـم کامـل و رسـیدن بـه مغـز یا همـان مرکـز تاثیرگـذاری ایـن اسـید آمینـه دارد، اما مشـاهدات محققیـن حاکـی از ناتوانی گابـای خوراکی در عبـور از موانـع خونـی جهت رسـیدن به مغز اسـت.
تحقیقـات نشـان داد تنهـا راه ایجـاد تاثیـر در زمینـه کاهـش اسـترس و پریشـانی، رسـاندن مسـتقیم آن به مغـز بـه وسـیله تزریـق اسـت که اقـدام پر خطـری به نظـر می رسـد.

هورمون های عضله ساز را افزایش دهید

مطالعـات محققیـن حاکی از تشـدید ترشـح هورمون هـای عضلـه سـاز در نتیجـه مصـرف این مکمـل بوده اسـت. هرچه عضـلات بهتر پـرورش یابند، بـدن از نظر متابولیکـی فعـال تر شـده و در نتیجه متابولیسـم پایه افزایـش مـی یابـد.
تحقیقـات اولیـه کـه در طـول 25 سـال انجـام شـده، نتایج جالـب توجهی ارائه داد که حاکی از افزایش 500 درصـدی ترشـح هورمون رشد (HGH) در نتیجـه مصـرف گابـا بوده اسـت، اما محققـان در طـول دو دهـه نتوانسـتند ایـن نتایـج را بازپـروری کننـد تا اینکـه تحقیقی که در سـال 2013 انجـام شـد تاییـدی بر ایـن نظریه بـود که یافتـه های نخسـتین محققیـن در رابطـه با مصرف گابـا و افزایش شـدید هورمون رشـد، همراه بـا انجام تمرین سـخت و نفـس گیـر بـوده اسـت.
محققین توانسـتند بـا تجویز مصرف 3 گـرم گابـا قبـل از تمریـن، افزایـش چشـم گیـری در میـزان هورمون رشـد ایجاد کننـد، اما بدون ورزش، هیـچ تاثیـر مثبتـی ایجاد نشـده و محققین به ایـن نتیجه رسـیدند که مصـرف مکمل خوراکی، مسـتلزم انجام تمرین به منظور تسـهیل و تشـدید عبـور گابا از موانـع خونی مغز اسـت.


بعـد از نتایـج پر سـر وصـدای ایـن تحقیـق، مطالعات بسـیاری مبنی بـر تایید تاثیر گـذاری گابا بـر افزایش ترشـح هورمون رشـد به ثبت رسـید. مطالعـه دیگری در سـال 2015 در رابطـه بـا واکنـش هورمـون رشـد در نتیجـه مصـرف خوراکـی گابـا بعـد از تمریـن و هنـگام اسـتراحت انجـام شـد.
محققیـن بـه منظـور مشـخص کردن تحریک پذیری هورمون رشـد ایمنی واکنشی (irGH) و هورمون رشـد ایمنی تابعی(ifGH) در وضعیـت پایـه ایـن آزمایـش را انجـام دادنـد کـه نتایـج حاکـی از تقویـت ترشـح هورمون رشـد ناشـی از انجـام تمریـن مقاومتـی در نتیجه مصـرف گابا بود.
در 19 شـرکت کننـده ایـن آزمایـش، سـطح پلاسـما هورمـون رشـد در نتیجـه مصرف گابا به طـور چشـم گیـری افزایش پیـدا کـرد. همچنین این تحقیق که در شـرایط کاملا کنترل شـده انجام شـد، تاکید بر تاثیر 400 درصدی مصـرف گابـا در هر دو نـوع هورمـون رشـد داشـت.
محققیـن به طـور دقیق 200 درصـد تشـدید هورمـون رشـد ایمنی واکنشـی و 175 درصد تشـدید هورمـون رشـد ایمنـی تابعـی در نتیجـه مصـرف گابـا گـزارش داده و بیـان کردند گابـا هورمـون رشـد را چه در وضعیت بعـد از تمرین و چـه در وضعیـت پایـه، تقویت می کنـد.

مصرف مکمل گابا برای ورزشکاران، آری یا خیر؟

سـوالی کـه ذهـن بسـیاری را بـه خـود مشـغول کرده ایـن اسـت کـه بنا بر تمـام آزمایشـات مثبـت و منفی انجـام شـده، بالاخـره مصـرف مکمـل گابـا بـه نفـع ورزشـکاران اسـت یـا خیـر؟

نوشته گابا و شکل فرمول آن
جواب این سـوال وابسـته بـه هـدف از مصـرف ایـن مکمـل اسـت. اسـتفاده از گابا بـه عنـوان محرکـی جهـت کاهـش اضطـراب، بهبـود خلـق و خو و کاهش اسـترس نمـی تواند کاربرد زیـادی داشـته باشـدف امـا بـمنظور تشـدید عضلـه سـازی و کاهـش چربـی بـدن، برای ورزشـکاران نتایج سـودمندی خواهد داشت.
هیـج زمان برای چربی سـوزی دیر نیست!
همان طـور که گفته شـد گابا ترشـح هورمون رشد را افزایش مـی دهـد و این افزایـش به نفع بدنسـازان اسـت. عـلاوه بـرآن، بـا افزایـش سـن، مصـرف گابـا ترشـح هورمـون رشـد را تحریـک مـی کنـد کـه ایـن افزایـش ،سوخت و ساز چربی هـا را در بـدن افزایـش مـی دهـد. کاهـش HGH در نتیجـه افزایش سـن، چربـی سـوزی را سـخت تـر مـی کنـد و بـه همیـن دلیل، مصـرف مکمـل گابـا بـه نفـع افراد مسـن اسـت.
دیگـر مطالعـات از افزایـش آرامـش و تنظیـم چرخـه خواب در نتیجـه مصـرف گابـا خبـر داد. خـواب با کیفیت و اسـتراحت کافی، منجـر بـه تولیـد انـرژی بیشـتر در طـول روز مـی شـود. انـرژی بیشـتر و سرحالی و شـادابی از دیگر مزایا استفاده از گابـا اسـت.

چقدر گابا مصرف کنیم؟

گابا در درمان درد عضلانی تاثیرگذار عمل می کند. بیشتر تحقیقات از مصرف 2 تا 5 گرم گابا در طول روز خبر می دهد و مصرف 5 تا 18 گرم نیز در مصارف ورزشکاران حرفه ای عنوان شده است.


اگر برای چربی سوزی از گابا استفاده می کنید، بهتر است بمنظور تولید حداکثری هورمون رشد، 2 ساعت قبل از خواب آن را مصرف کنید. به منظور تسکین درد این مکمل می تواند در هر موقع از روز استفاده شود.

اگر می خواهید اطلاعات خود را درباره مکمل ها بالا ببرید حتما مقاله بعدی را بخوانید.
برچسب ها

زهرا میر اسماعیلی

ژورنالیست ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن