سبک زندگی

4 عادتی که به اندازه سیگار کشیدن مضر هستند

اگر میخواهید سبک زندگیتان سالم باشد باید علاوه بر نکشیدن سیگار عادت های منفی دیگری را هم تغییر دهید

سـیگار نمی کشـید و زندگی تان سـالم اسـت. آیا در امـان هسـتید؟ زود قضاوت نکنیـد!

به نظر می رسـد هر روز تحقیقـی جدیـد انجام می شـود که نشـان می دهد «فلان» عادت به اندازه سـیگار کشـیدن مضر اسـت. آیـا ایـن قبیـل تحقیقات قابل اعتماد هسـتند؟ با بررسـی تحقیقـات متوجه شـدیم که بعضـی از عادت های روزانه شما واقعا می توانـد به اندازه سـیگار کشـیدن بـرای سـلامتی خطرنـاک باشـد.  آنچـه در این مطلب می خوانید 4 عادت خطرناک برای سـلامتی اسـت که سـیگار کشـیدن در آنها نیسـت، امـا هر یک از آنهـا می توانـد شـما  را مسـتعد سـرطان کند! خوشـبختانه بـرای هر کـدام راه حل نیز ارائه شـده اسـت.

نشستن در کل روز

حتـی اگـر تمرینات ورزشـی منظمی داشـته باشـید عـادت بـه نشسـتن بـرای مدت های طولانـی (چـه پشـت میز چـه در ماشـین) با شـمار زیادی از مشـکلات مربوط به سـلامتی مرتبط اسـت.

براسـاس آماری کـه مجله سـلامتی و مرتبط با سرطان  Alberta در کانـادا اعـلام کـرده، بی تحرکی هرساله با حدود 160 هـزار مورد سرطان سـینه، روده، پروسـتات و ریه مرتبط اسـت و حدود دو سـوم از موارد سـرطانی، به علت سـیگار کشـیدن حادث می شـود.

فردی نشسته که از درد گردنش را گرفته است

چگونه اصلاح کنیم؟

خودتـان را عـادت دهید که حیـن کار، وقفه هایی بـا هـدف تحرک ایجـاد کنیـد و مواقعی که امکانـش فراهم اسـت، در حالت ایسـتاده کار کنید.

در خانـه هـم در مقابـل لـم دادن جلـوی تلویزیون مقاومـت کنید و سـعی کنید اطراف خانه پیـاده روی کنیـد تـا هوایـی به سـرتان خـورده باشـد. صـرف چنـد دقیقه وقت بـرای نظافت یا باشـگاه رفتـن می تواند نسـبت فعالیت بـه بی تحرکـی را بهتـر کند.

مصرف گوشت و پنیر زیاد

پروتئین های حیوانی غنی از IGF -1 هستند. هورمونـی کـه می توانـد رشـد سـلول های سـرطانی را افزایـش دهـد و تحقیقـی در دانشـگاه کالیفرنیای جنوبی کـه در مجله متابولیسـم سلول به چاپ رسـیده است، نشان می دهـد؛ افرادی کـه در میانسـالی در رژیم های غذایی شـان پروتئیـن حیوانـی زیـادی مصرف می کنند، حدود 4 برابر بیشـتر از آنهایی که رژیـم کم پروتئین داشـتند، مسـتعد مـرگ بر اثـر سـرطان بودند.

چگونه اصلاح کنیم؟

برخـی پروتئین هـای حیوانـی را بـا پروتئین هـای گیاهـی جایگزیـن کنیـد. در همـان تحقیقـات، پژوهشـگران متوجه شـدند که رژیم هـای سرشـار از پروتئیـن گیاهی؛ مثل انـواع لوبیـا کـه سـطح پروتئینی شـان برابر با گوشـت اسـت، احتمـال سـرطان را افزایـش نمی  دهنـد.

گوشت و پنیر

افراد میانسـال عـادی بایـد روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 8/0  گرم پروتئین مصرف کنند (این توصیه RDA اسـت و به طبع بدنسـازان و ورزشکاران بیشتر دریافـت می کننـد).  جالـب اسـت بدانیـد در تحقیقـات مذکـور، دیده شـد که از سن 65 سالگی به بعد، خوردن مقادیـر زیاد  پروتئین  هـا، خطرنـاک و مضر نیسـت، چرا  از این سن به بعد، تولید IGF-1 در بدن کاهش می یابد.

نخوابیدن کافی 

کم خوابی واقعا عوارض و عواقب بدی دارد. کـم خوابی مزمن می تواند عاملی باشـد بـرای افزایش فشـار خون، حملات قلبی، سـکته ها، چاقی و شـمار زیـادی از بیماری های دیگر.

نتایج یک تحقیق حاکی از این است که نداشتن حداق 6 تا 7 ساعت خواب در شب، آمـار خطـر مـرگ را بـه نزدیکـی آمار سیگاری ها می رساند. حتـی خـواب بی کیفیت یا خوابـی کـه در آن وقفـه ایجـاد می شـود، می توانـد باعث تسـریع رشـد تومورهـا در بدن شود.

چگونه اصلاح کنیم؟

فکـر نکنید که اسـاس خسـتگی نرمال اسـت. اگـر حس می کنیـد که همیشـه حس کم خوابـی دارید، با پزشـک مشـورت کنیـد تا بررسـی کند که آیـا برای خوابیدن مشـکلی دارید یـا خیر.

فردی از شدت خستگی روی کتاب لم داده است

طبغ غذا با روغن نادرست

حتی اگـر در منزل فقط از فر یـا ابزار الکتریکی بـرای طبخ اسـتفاده می کنیـد، باز هـم از اثرات مسـمومیت زای طبخ در امان نیستید!

بررسـی های انجـام شـده در رسـتوران ها و آشـپزخانه های خانگـی نشـان داده؛ طبـخ بـا حـرارت بالا بـا روغن های تـرد کننده یـا روغن سویا (که معمولا روی برچسب محصـولات فقـط نـام روغـن گیاهی ثبـت می شـود)، باعث آزاد شدن تکه هایـی از ترکیباتی می شـود که همگـی در دود سـیگار هـم وجـود دارنـد و بـا التهاب هـای مسـیر تنفسـی مرتبط هسـتند.

چگونه اصلاح کنیم؟

نـوع درست روغـن را بـرای طبـخ انتخـاب و مصـرف کنیـد؛ بـه عنـوان مثـال روغـن زیتـون بـرای سـرخ کـردن و طبـخ بـا حـرارت بالا مناسـب نیسـت، امـا بـرای سـالاد و یـا طبخ بـا حرارت پاییـن خوب اسـت.

فردی در حال ریختن روغن زیتون در ماهیتابه

روغـن آووکادو بـرای طبـخ بـا حـرارت بـالا انتخابـی عالی اسـت. بایـد حواس تـان به نقطه ذوب روغن هـا باشـد کـه متناسـب بـا روش طبخ تان باشد.  یادتان نرود که هنگام طبخ، حتمـا هـود را روشـن کنید.

اگر ورزشکار حرفه ای هستید و به دنبال نکات حرفه ای تر می گردید، کلیک کنید.

 

برچسب ها

امیر خانزاده

محقق ورزشی و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران مربی رسمی رشته های بدنسازی، آمادگی جسمانی، ،بدنسازی فانکشنال، TRX، EMS و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن