تغذیه

4 باور غذایی که نباید باور کرد!

سبزیجات را کاملا بپزید

چـون تصـور برایـن اسـت کـه بروکلـی در خـود حشـرات و کـرم هایـی دارد کـه بـا جوشـاندن آن از بیـن می رونـد؛ آیـا هنـوز هـم بروکلـی را می جوشـانید؟

اگـر می خواهیـد بالاتریـن میـزان مـواد مغـذی سـبزیجات را دریافـت کنیـد، همیـن حـالا از قابلمه فاصلـه بگیریـد.

محققـان دانشـگاه ژیجانـگ در چیـن، بروکلـی را بـا اسـتفاده از روش هـای رایـج پختنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه بخارپـز کـردن، مواد مغـذی همچـون فیبـر قابـل حـل، ویتامیـن C و گلوکوزینـولات؛ ترکیبـی کـه تصور می شـود خواص ضـد سـرطانی داشـته باشـد را بهتـر و بیشـتر حفظ می کنـد. اسـتفاده از مایکروویـو هم مضـرات خودش را دارد. جوشـاندن هـم باعـث می شـود بیشـترین میـزان مـواد مغـذی از بیـن بـرود.

تحقیـق انجـام شـده در هـاروارد تاییـد می کنـد که بهتریـن روش پخـت بـرای حفـظ مـواد مغـذی این اسـت  کـه «سـریع پخته شـود، مـاده غذایـی مدت زمـان کوتاهتری حـرارت ببیند و تا حـد امکان مایع کمتـری بـرای پخـت اسـتفاده شـود». این بـرای ما مثـل مایکرویـو کردن اسـت. فلفـل را خـام بخورید، هرچنـد طبق گفته موسسـه ملـی بهداشـت آمریکا یک فلفل متوسط حدود 150 درصد ویتامین C مـورد نیاز روزانه شـما را دارد، امـا پختن فلفل ها در دمای بالای  190 درجه سـانتیگراد، به طـور جبران ناپذیـری بـه آنتی اکسـیدان ها آسـیب می رسـاند.

کره برای سلامتی تان ضرر دارد

بـرای مدتهـا کـره از برنامه هـای غذایـی حذف شـده بود، چون بین چربی اشـباع نشـده کره و بیمـاری قلبـی، چاقـی و کلسـترول بـالا، ارتباطات تنگاتنگـی وجود داشـت. اما حمایت از کـره در حال گسـترش اسـت – طـی چند سال گذشـته میـزان فروش جهانی کره 7 درصـد رشـد و در میـزان فـروش لبنیـات گیاهـی؛ مثـل مارگارین، 6 درصد کاهش داشـته است، چـون مطالعاتی کـه پشـت ایـن ادعا بـوده، منسـوخ شـده اند.

نتایج مطالعه ای روی 600 هزار نفر از 17  کشـور دنیـا، کـه در مجلـه آنالیز طب داخلی  منتشـر شـد، نشـان داد کـه کل مصـرف چربی اشـباع، هیچ ربطی بـه خطر بیمـاری قلبی نـدارد، درحالیکـه تحقیقات انجـام گرفته در ژورنال پزشـکی بریتانیـا، حاکی ازاین است که نـرخ مـرگ و میـر در میان مـردان مبتلا بـه بیماری قلبـی، در واقـع وقتـی افزایـش می یابد که ایـن افراد بـه جـای چربـی اشـباعف از چربـی دارای حلقه هـای اشـباع نشـده موجـود در مارگارین اسـتفاده کردند.  کره هم منبع ویتامین K، A، D و E است؛ مثل سـلنیوم، آنتـی اکسـیدانی قـوی که نقـش پررنگـی در متابولیسـم موثـر ایفـا می کنـد. پس وقـت آن رسـیده تا ظـرف کـره را روی میـز بیاوریم!

رژیـم پـر پروتئیـن بـه کبد آسـیب می رساند

بـه لطـف رژیم غذایی بـا پروتئین بالا، انسـانها تکامل یافتنـد تـا هوشـمندترین مخلوقی باشـند کـه روی زمیـن قـدم گذاشـته اسـت، بنابرایـن سـخت اسـت بـاور کنیـم رژیم پـر پروتئین بـه کبد به آسـیب برسـاند. باورش کمی سـخت اسـت، چـون مطالعات متعـددی کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه، ایـن مطلـب را تاییـد نمی کنـد.

طبـق نوشـته ژورنـال جامعـه بیـن المللی تغذیه ورزشـی؛ اگر شـما سـالم هسـتید، رژیـم بـا پروتئیـن بـالا می توانـد سـبب کاهش وزن شـما شـود، بدون اینکه تاثیـرات جانبی داشـته باشد. لازم اسـت بدانید که سـازمان بهداشت جهانی گوشـت قرمز را به عنوان کارسـینوژن گروه 2 دسـته بندی کرد و گوشـت قرمز فراوری شـده را در گروه یک قـرار داد و به مردم توصیه کرد روزانه بیشـتر از 70 گرم از هریـک از ایـن دو گروهف مصرف نکنند.

بـا اینحـال مسـئله این اسـت کـه چه نوع  گوشـتی بخوریم؟ گوشـت قرمز ارگانیک و گوشـت قرمزی که از دام علفخوار بدسـت آمده، از نظر تغذیه ای، با آنچه کـه در کارخانـه تولیـد می شـود یا شـدیدا فـرآوری شـده، بسـیار متفاوت است.

 کربوهیدرات ها شـبانه باعـث اضافه وزن می شود

ایـن بـاور کـه خـوردن شـبانه کربوهیـدرات باعـث چاقـی می شـود، براسـاس این فرضیه سـاخته شـده که رخ متابولیک استراحت ما (RMR) در زمان خواب، آهسـته تر می شـود، در نتیجـه؛ هرگونه انرژی اضافـی بصـورت چربـی ذخیره می شـود. در صورتی که مصرف انرژی در مراحل اولیه خواب، 35 درصد کاهـش می یابـد،

طبق اعلام ژورنال متابولیسـم، در مرحله خواب عمیق، REM به طـور چشـمگیری افزایش میابد،  تـا حـدی کـه براساس آنچه ژورنتال اروپایی تغذیه بالینی منتشر کرده، RMR شما در هنگام شـب، مثـل زمـان بیـداری در روز می شـود.

بیشـتر از ایـن چـه می خواهیـد که اگر ورزش کنیـد، در زمان خواب عمیق، RMR  شما بطور چشمگیری افزایـش می یابـد. ژورنـال کانادایی روانشناسـی کاربـردی در این خصوص اعلام کرده که ایـن امـر بـدن را تشـویق می کنـد تـا در حیـن خـواب، بیشـتر از زمانـی کـه در حـال فعالیت هسـتید، چربی بسـوزاند. در واقـع شـام پـر از کربوهیـدرات می توانـد بـه بدن کمـک کنـد تا با داشـتن خـواب عمیـق تر، چربی بیشـتری بسـوزاند. چراکه مصرف کربوهیدرات ها غلظت آمینواسـید تریپتوفان خـون را افزایـش می دهد و این موجب می شود احسـاس خـواب آلودگـی کنیـد.

در مطالعـه ای کـه در دانشـگاه سـیدنی انجـام گرفـت، مشـخص شـد افـرادی که 4 سـاعت قبل از خـوابف وعده غذایی مملـو از کربوهیـدرات می خورنـد، سریع تر از افرادی کـه کربوهیـدرات نمی خورنـد، بـه خـواب می رونـد.

 

 

برچسب ها

سروناز مسافری

مربی درجه سه بدنسازی، کارشناس ارشد تربیت بدنی و قهرمان قایقرانی آسیا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن