سبک زندگیویژه

 16  گفته جالب دواین جانسون برای زندگی روزمره

دواین جانسون (Dwayne Johnson)؛ هنرپیشه سرشناس هالیوود؛ ملقب به راک، پیش از اینکه بعنوان یک بازیگر سینما مشهور شود، در کشتی و رقابتهای WWF به شهرت رسید. در واقع ورزش او را به چنان آوازه ای رساند که دروازه های شهرت در هالیوو را برایش گشود.

او راز موفقیت خود را در 16 جمله خلاصه کرده است.

 • خـون، عـرق و احتـرام. دوتـای اولـی را  می دهید تا سومی را بدست آورید.
 • پدرهـای دیگر بچه هایشـان را به زمین بـازی می برنـد. بچه مـن، مرا به باشـگاه بدنسازی می برد.
 • وقتـی خیلـی جوان بودم یـاد گرفتم که هیـچ جایگزینـی بـرای سـخت تلاش کردن نیست.
 • همـه آدم هایـی که می شـناختم موفقیتـی کسـب کـرده بودنـد، بـدن و فیزیـک خوبـی داشـتند. فهمیـدم کـه آنهـا ایـن بدنهـای اسـتوار را بـا عـرق کـردن و پینـه بسـتن دست هایشان ساخته اند.
 • در زندگـی یـا باید خودت بـازی کنی یا  می گذاری که به بازی گرفته شوی.
 • همیشـه در اطرافمـان نشـانه ها وجـود دارنـد کـه بیشـتر اوقـات آنهـا را نمی بینم. اما زمانی که آنها را می بینیم بهترین درس ها را از آنها می آموزم.
 • دلیـل اینکه امروز به درمـا ن نیاز ندارم، وزنه هایی است که بلند کرده ام.
 • همیشـه در ذهنـم از چیزهایی که باعث دلزدگـی و متوقف شـدن من می شـوند دور می مانـم و بـه ایـن دلیـل همیشـه بـا انگیـزه و اشتیاق ادامه می دهم.

 • خودخواهـی و غـرور را دم در بگذاریـد و بطـور کامل روی شـکل گیریتان تمرکز کنید.
 • تنهـا چیـزی کـه بطور مطلـق تضمین شـده، ایـن اسـت کـه مـن هنـوز وقتـی کـه خورشـید بـالا می آیـد، بایـد در حـال تمرین و یادگیری باشم.
 • آمـوزش و یادگیـری هـر روز پایـه ثابت زندگـی من اسـت؛ بـدون اینکه بـه این توجه کنـم کـه در حال انجام یک سـت در باشـگاه باشم یا در خانه.
 • خیلی ساده است؛ انجامش بده.
 • وقتـی کـه بـه طـرف موفقیـت قـدم بر مـی داری، در نـزن. با ضربـه بازش کن و لبخند بزن و خودت را معرفی کن.
 • وقتـی کـه بـا مانعـی برخـورد می کنید تنهـا راه خـاص شـدن تـاش هـر چه بیشتر است.
 • کلید موفقیت چیسـت؟ کلیـد و راه حل  ایـن اسـت کـه  در واقـع هیـچ کلیـدی وجـود نـدارد. در هر مکانـی، متواضع باش، مشـتاق باش و سختکوش ترین.
 • وقتی کـه زندگی تـو را در موقعیت های سـخت می گـذارد، نگـو: «چرا من؟!» بگو: «مرا امتحان کن».

 

برچسب ها

پیمان اسدیان

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی - مدیر باشگاه انرژی پلاس - بدنساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن