سبک زندگی

10 راز مثبت اندیشی

وقت آن است که بدن و فکرتان را با هم بسازید!

اگـر می خواهید بدون نیـاز به عضویـت در یک باشـگاه، تغییـرات فوق العـاده در بدنتـان ایجاد شـود، راز آن را در ذهنتان جستجو و روش زیر را امتحان کنیـد.

روش  Positive  Mental Attitude) PMA) یا روش ذهنی نگرش مثبت، سبب می شود طی 14 روز قوی تر، سالم تر و خوشحال تر شوید.

PMA یک برنامه جامع تناسـب انـدام یـا و رژیـم غذائى اسـت، اما مهمتـر از آن، تمرینـى بـرای مثبت اندیشـیدن اسـت. زمانى کـه اصول ابتدائـى آنچه را کـه بایـد بخوریـد و چگونگى تمریـن کردن را یـاد بگیرید، در مسـیر تناسـب قرار گرفتـه اید.

امـا آنچه شـما را دراین مسـیر نگـه می دارد، این اسـت که بـرای تمرین بـدن و ذهن، به یک انـدازه انرژی اختصـاص دهید. چـه بپذیرید یا نه؛ این ذهن شـما اسـت کـه موفقیت تـان در تمرینـات را رقم می زنـد. این بـدن شما نیسـت کـه محدودیت هایتان را تعییـن می کنـد، بلکه این ذهن تـان اسـت.

در زمـان تمریـن، ذهن مشاست که تصمیم می گیرد تمرین را رها کنید و تسلیم شوید، یـا اینکه بـا قـدرت ادامـه دهید. نگرش ذهنـى مثبت، از هـر فرصتى اسـتفاده می کند تا بـه خود باوری برسـید، بـا افکار منفى درون تـان مبارزه کنید تا به زندگى که به شـما داده شـده، عشـق بورزیـد واز آن لـذت ببریـد. ایـن برنامه را دنبـال کنید تا ببینیـد به چه چیزهائى خواهید رسـید.

چرای خودتان را کشف کنید

چراهایتـان بیـش از اهدافتـان  شـما را به جلـو می راننـد. ممکن اسـت بخواهید چند کیلـو وزن کـم کنیـد، عضـلات شـکمتان را خـوش فـرم و یا خودتـان را بـرای برنـده شـدن در یک مسـابقه  آماده  کنید. شـاید بخواهید نقش مثبتی در خانواده داشـته باشـید، سـلامت ذهنتـان را مورد توجه قـرار دهید یا بخواهید بیشتر عمـر کنیـد  تا بـزرگ شـدن بچه هایتـان را ببینیـد. وقتی کـه چراهایتان را درک کنیـد، زمانی که دیگـر انگیـزه ای بـرای ادامـه دادن نداریـد، می توانیـد دلیـل کارتـان را تصـور کنیـد. ایـن یکی از قـوی ترین ابزارهائی اسـت کـه دارید.

بنابراین زمانـی که از نتیجه تمرینـات ناامیـد  شـده ایـد یـا می خواهیـد در یـک جشـن یک کیک شـکلانی را با ولع بخورید و رژیمتان را بشـکنید، فرامـوش نمی کنیـد که چرا خواسـتید در این مسـیر قـرار بگیرید.

افکار منفى را به چالش بکشید

ایـن افکار شماسـت که در ابتـدا زمانی که پاهایتان از یک دور تمرین خسـته کننده اسـکوات به لـرزش افتـاده، به شـما  «نـه» می گویـد. امـا فراموش نکنیـد تـا درد نکشـید رشـد نمی کنیـد، بنابراین مهم اسـت کـه بـا درد مبارزه کنیـد (بجز زمانی که آسـیب دیـده ایـد). باید روش خاص خودتان را داشـته باشـید.

بـرای مثـال، زمانیکه در حـال تمرین هسـتید و حس در رفتـن از بقیـه تمریـن را داریـد، مثل یـک آهنگ با خودتـان زمزمه کنیـد «می توانـم، می توانم، می توانم» تـا منفـی بافـی را از ذهن تان بیـرون کنید.

روش دیگـر ایـن اسـت کـه قبـل از اینکـه  تمریـن را از سـر بـی میلـی  متوقـف کنیـد، بفکـر انجـام یـک حرکـت جایگزیـن باشـید. بـرای مثال حرکتـی که به آن علاقـه داریـد یـا 10 ثانیه دویدن آرام باشـد. اما هر چـه هسـت، بایـد ایـن کار را انجـام دهید. بـا خودتان صحبـت کنیـد. بـه خودتـان بگوئیـد که خیلـی قوی هسـتید سـعی کنید احتیاط و تردید را کنـار بگذارید تـا بعـد از تمریـن حـس کنیـد هرچـه از دسـتتان بر می آمـده اسـت، انجـام داده ایـد و تمام توانتـان را بکار گرفتـه اید.

شروع کنید

اغلب «شـروع کـردن» مشـکل اصلی کار اسـت، زندگی خودتـان را با در انتظار فـردا ماندن تلف نکنیـد. چـه شـنبه هایی گذشـته و تکرار شـده اسـت کـه به خـود گفته ایـد: «هفته آینده شـروع می کنم»؟ الان وقت شـروع شماسـت. به باشـگاه بروید یا در خانه بـا یـک ویدئـو تمرینـی، ورزش کنیـد یـا پیـاده روی کنیـد؛ هرچیـزی می تواند قدم اول باشـد، بـرای انجام آن منتظـر فـردا نمانیـد. «مـن»  جدیدتـان  از همین الان شـروع می شـود، از همیـن ثانیه!

واقع بین باشید

حداقل 2 تا 3 ماه طول می کشد تا تغییرات دیده شـوند، بنابراین زمانـی که در عرض یک شـب لباس به تنتان کوچک نشـد، تسـلیم نشـوید و اگـر بعـد از دو هفتـه  تمریـن حرکـت شـکم، عضلات سـیکس پـک تـان بطـور معجزه آسـا تشـکیل نشـده اسـت، تمریـن را رهـا نکنیـد.

بـه یاد داشـته باشـد که شـما فقـط انسـانید زندگی یـک سفراسـت و بنابراین، اگـر تاکنون شـروع درسـتی نداشـته اید و یا شکسـت خـورده ایـد، ایـن را بعنـوان بهانـه ای بـرای رهـا کردن و تسـلیم شـدن نکنیـد. هنـوز  زنـده ایـد داریـد نفس می کشـید و فرصـت داریـد، بنابرایـن  درهر شـرایطی کـه هسـتید خودتـان را جمع وجـور کنید و دوبـاره با قدرت بیشـتر شـروع کنید.

مسئولیت های کار خود را بپذیرید  

ایـن شـما هسـتید که نیـاز داریـد تمرین کنیـد، غـذای خوب بخوریـد، مثبت بمانیـد و خودتان را بـاور داشـته باشـید. تنهـا شـما می دانید کـه چقدر از توانتـان را در ایـن راه بـکار گرفتـه ایـد، بنابرایـن بـا خودتـان صـادق باشـید، مسـئولیت و عواقـب آن را بپذیرید.

زیاد به خودتان سخت نگیرید

درسـت است که داشـتن یک هدف نهایی خوب اسـت، اما نباید  بخاطر این که تا رسـیدن به آن فاصلـه داریـد، فراموش کنید که از ابتدای مسـیر  تا به حـال چقـدر راه آمده ایـد و تلاش کرده ایـد. یک دفتر تمریـن روزانه تهیـه کنید تا با دیدن پیشـرفت هایتان بـه خودتـان افتخـار کنید. بـه قدم های کوچـک نیز به انـدازه قدم هـای بزرگتان اهمیت دهیـد، چون مجموع آنهاسـت که شـما را به هـدف نزدیک می کند.

برای خوش فرم شدن با خودتان صحبت کنید

اگـر هر روز را با ذهنی فعال شـروع کنید، موفقیت های بیشـتری را پیش رویتـان می بینید و سـریع تر به اندام ایـده آل می رسـید. بهتریـن روش، آغـاز کـردن روز بـا  بیـان و تکرارکـردن یـک جملـه تائید کننـده و مثبت بـا خودتـان اسـت (مثل «مـن دارم قوی تر می شـوم»). ایـن کار کمـک می کنـد بر افـکار منفی غلبـه کنید و آنهـا با با افـکار مثبـت جایگزین کنید.

  • جمله تائید کننده را با صدای بلند بگوئید
  • جملـه تائیـد کننـده را بـه زمـان حـال حاضـر بگوئید بجای انجام خواهم داد بگویید «انجـام می دهـم»
  • واقعیـت را ببینیـد- مثـل لازم نیسـت بگوییـد بدن مـن کامل اسـت و مشـکلی نـدارد. بـه خودتـان دروغ نگوییـد. صادق باشـید اما مثبت بیان کنیـد: مثلا: من می خواهـم چربـی بدنـم را کـم کنـم و مطمئنـم کـه می توانـم ایـن کار را بکنـم. مـن فردی مصمم هسـتم.
  • جملـه تائیـد کننـده، کلمات منفی نداشـته باشـد- کلمـات «نمـی خواهـم یا «نمـی توانم» را بـکار نبرید، چـون تبدیـل آن به عبـارت مثبـت برای ذهنتـان کار سـختی اسـت مثلا»، بجـای « «من مضطـرب نخواهم شـد»، بگوئیـد « من آرام هسـتم. اوضـاع تحت کنترل من اسـت».

از مقایسه کردن خودتان دست بکشید

همـه ما عـادت  داریم خودمان را با افراد بالاتر مقایسـه کنیـم کـه باعث می شـود فکـر کنیم ضعیف هسـتیم. هـر کسـی توانایی هـا و اهـداف خـاص خـودش را دارد، بنابرایـن بایـد بر خودتـان و آنچه کـه می خواهید انجام دهیـد، تمرکـز کنیـد. هـر وقـت دیدیـد در باشـگاه یـا شـبکه های اجتماعـی خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه می کنیـد و احسـاس بدی پیدا می کنید، پشـت دسـت خودتـان بزنید. شـاید احمقانـه بنظر بیاید، امـا این کار زنجیـره افـکار منفـی تـان را پـاره می کنـد و شـما را از اینکـه داریـد به مسـیر بـدی می لغزیـد، آگاه می کند.

لذت ببرید

 اگـر از تمرینـات لـذت نمی دلیـل اسـت کـه هنـوز تمریـن مناسـب تـان را پیـدا نکـرده ایـد. جسـتجو کنید و تمریـن جدیـدی را پیدا کنیـد، امـا رهـا نکنید! سـعی کنید یـک یـار تمرینی پیـدا کنیـد، یـک  لیسـت از تمرینات مـورد علاقه تان درسـت کنیـد و یـا تمرین تـان را در فضـای آزاد انجام دهیـد تـا یـک تغییر محسـوس ایجـاد کنیـد. انعطاف داشـته باشـید و بـا این فرمـول بازی کنید تـا بفهمید کـه چـه چیـزی بـه شـما جـواب می دهـد.

قدردان باشید

سپاسـگزار بـودن هنـر قدرتمندی اسـت  کـه لازم اسـت آن را بـکار بگیرید. می گوینـد این افراد خوشـحال  نیسـتند کـه  قـدردان هسـتند، بلکـه این افـراد قدردان و سپاسـگذارند که خوشـحالند. همیشـه تـلاش کنیـد تـا قـدر لحظـات خوبتـان را بدانیـد و مطمئـن شـوید کـه نمی گذارید هیـچ  لحظـه زیبایی بـدون تحسـین و سپاسـگذاری بگذرد.

 

برچسب ها

وحید ملبوبي

مربی بدنسازی و دانشجوی دکترای بیومکانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن