مکمل

گلیسین؛ آمینواسیدی فراموش شده اما مهم

وقتی از مکمل هـای غذایـی سخن به میان می آید، اکثـر مـا مکمل هـای اسـتاندارد؛ مثـل پروتئیـن وی و کراتیـن را متصور می شویم و چیزی دربـاره گلیسـین (Glycine) نشـنیده ایم؛ مکملی که هرچند جدید نیسـت، یا این وجود اما تحقیقات نشـان داده که می تواند بسیار مفید باشـد.

 گلیسـین از لحاظ فراوانـی، دومین آمینواسـید در بدن انسـان به حسـاب می آید و گرچه در دسـته آمینوهـای ضروری قـرار نمی گیـرد، ولی بسیاری مردم، از مقادیـر کافـی آن برخوردار نیستند، مگـر اینکه با مصرف زیادی کـولاژن، ژلاتیـن و سـوپ مـرغ، میزان ان را در بدن، به حد کافی برسانند.

گلیسـین در بافت هـای حیاتـی به وفـور یافت می شـود، امـا نه آن بخش هایی که ما معمولا مصـرف می کنیم. این ماده در پوسـت، اسـتخوان ، لیگامنـت و تاندون ها و اساسا در هـر چیـزی، به غیـر از عضلات یافت می شود.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

گلیسین؛ آمینوی فراموش شده

بـدون گلیسـین، کـولاژن (اصلی تریـن پروتئین سـاختاری مورد نیاز بـرای اسـتخوان، غضـروف، بافـت مغـز، عـروق خونی، غشـاء و رشـد دندان ها) سـازی به سختی رخ می دهـد.

 از آنجایـی کـه گلیسـین در بافـت عضلـه حیوانـات فراوانـی نـدارد، اغلب از مصرف آن غافل می شـویم.

در این میان هر کسـی برای سـنتز پروتئین عضلات، نیازمنـد مقادیر زیـادی از آمینواسیدها؛ از جملـه لوسـین است، اما چه چیـزی ایـن عضلات را بـه هـم متصـل می کنـد؟ تاندون هـا، لیگامنت هـا و غشـاء روی عضلات.

مـا نیازمند مفاصلی سـالم بـرای انجام تمرینـات موثر هسـتیم. تمرینـات با وزنـه باعـث افزایش فشـار روی لیگامنـت و تاندون هـا و بـه صـورت نرمـال، باعـث ضخیم تـر و قوی تـر شـدن آنهـا می شـود، امـا فقـط بـه شـرطی که مـواد مغـذی درسـت بـرای آنها تامین شـود.

همـه می دانیـم که بـرای بزرگتـر و قوی تر شـدن باید مقادیـر زیـادی پروتئیـن مصـرف کنیـم. امـا درسـت مثـل کمبود مکمل هـای پروتئینـی که عضله سـازی را دشـوار می کند، نبود میزان لازم آمینواسیدها نیز مانع ساخته شدن لیگامنـت، تاندون هـا و پوسـت سالم می شود.

اینجـا همـان جایـی اسـت کـه گلیسـین وارد معرکه شده و کـولاژن مـورد نیـاز را داشتن لیگامنـت و تاندون هـای قـوی، فراهـم می کنـد.

دیگر خواص گلیسین

فوایـد بیشـتری هـم از ایـن آمینواسـید انتظـار می رود. تجربه نشان داده؛ افرادی که قبل از خواب 3 گرم گلیسـین دریافـت می کنند، خـواب عمیق تـر و راحت تری دارند.

احتمـالا می دانیـد کـه خـواب مرغـوب، تا چه میزان در چربی سـوزی و سلامت عمومی موثـر اسـت. خواب ناکافی می تواند 30 تا 45 درصد اشـتها را افزایـش دهـد که در این صورت؛ در رژیم هـا، بـه جـای چربی سـوزی، ضمن افزایش احتمـال عضله سـوزی، منجـر بـه کاهـش سـطح تستسـترون می شـود.

گلیسـین همچنیـن می توانـد هوشـیاری را بالا برده و تمرکز را در طـول روز، بیشتر کند.

برچسب ها

فرشید نزاکتی

مربی بدنسازی، محقق، روزنامه نگار ورزشی و سردبیر سابق مجله تناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن