مکمل

گارسینیا کامبوجیا از تبلیغات تا واقعیت

مصرف مکملی به نام «گارسینیا کامبوجیا» همچنان رایج و ادامه دار است. تبلیغات بسیار وسیعی روی مکمل های گارسینیا کامبوجیا انجام شده و همین باعث دیده شدن محصول می شود.

گارسینیا کامبوجیا چیست؟

گارسـینیا کامبوجیا گیاهی اسـت متعلق بـه اندونـزی کـه میـوه ای کوچک تولیـد می کند.

 HCA یا همان هیدروکسـی سـیتریک اسـید، مـاده ای موجـود در پوسـت این میوه اسـت. مکمـل آن معمولا بـه صـورت پـودری بـوده و از پوسـت ایـن میـوه تهیه می شـود و بـه صـورت کپسـولی در بازار موجود اسـت.

تصـور بـر ایـن اسـت کـه HCA از تولیـد اسـید چرب در بـدن جلوگیـری می کنـد و ایـن از طریـق بلوکـه کـردن آنزیمـی خاص اتفاق می افتـد. همچنین به نظر می رسـد که سـرکوب کننده اشـتها اسـت و در نتیجه می توانـد بـه کاهـش وزن منجر شـود.

تولیـد کنندگان این مکمل و پزشـکانی که روی آن تبلیغ می کنند، توصیـه عمومی شـان یـک دز  مصرفی 500 تا 1500 میلی گرمـی قبـل از هر وعده  غذایی اسـت.

یک قوطی از این مکمل بین 15 تا 30  دلار قیمت دارد ؛بنابرایـن سـوال اینجاسـت کـه آیـا نتایـج حاصل از مصـرف ایـن مکمـل بـا سـروصدای تبلیغاتـی اش هماهنگـی دارد یا اینکـه وعده های پـوچ و تو خالی است؟

 علم چه مقداری را تایید می کند؟

یکـی از تحقیقـات خـوب انسـانی درخصوص این مکمل، روی 135 نفر و در 2 گروه مصرف کننده گارسینیا و مصرف کننده شبه دارو،  انجام شـد.

بخـش عمـده شـرکت کنندگان در این آزمایش تحقیقاتی، خانـم بودنـد؛ گروهی که مکمل می خوردند، قبل از هـر وعـده غذایی 500 میلی گرم گارسـینیا کامبوجیـا دریافـت می کردند. به افـراد توصیه هـای غذایـی می شـد، امـا ضمانت اجـرای آن فراتـر از یـک برنامـه غذایـی نبـود، در حالی کـه بـرای هـر تحقیـق روی انسـان باید حسـاب رژیم غذایـی تـا یک دانـه نمک هـم کنترل شـود.

 بـه هـر حـال در هر دو گـروه، کاهـش وزن اتفاق افتـاد؛ امـا گـروه شـبه دارو و گـروه مصـرف کننـده گارسـینیا تفـاوت زیـادی بـا هـم نداشـتند.

تحقیـق دیگـری روی خانم هـای دارای اضافـه وزن انجـام گرفـت که به آنها قبـل از هر وعـده غذایی 800 میلی گـرم گارسـینیا کامبوجیـا داده می شـد. پس از 6  روز، کاهش مشخصی در سطح تری گلیسرید خون در گروه مصرف کننده مکمل دیده شـد. بـا ایـن حـال وزن بدن و تـوده چربی هیـچ تغییر قابل ماحظه ای نداشت.

در هـر کدام از این تحقیقات، مدت زمان و سـایز نمونه مـورد تامـل اسـت. هیچ تحقیـق بلند مدتـی روی یک گـروه بـزرگ انجـام نگرفته اسـت. اگر حقایقـی درباره تئـوری موثـر بـودن گارسـینیا در کاهـش وزن وجـود داشـته باشـد، هم هنوز مشـخص نیست.

شـواهد علمـی کافـی بـرای حمایـت از گفته هـای تبلیغاتـی مجلات، تولیـد کننده ها و پزشـکان معروف دربـاره ایـن مـاده در دسـت نیسـت. مشـکل ایـن اسـت کـه اکثـر ایـن محصـولات ادعـا می کنـد تحققات شـان روی موش هـا جـواب داده اسـت.

بـه نظـر می رسـد موش ها بـا مصرف گارسـینیا کامبوجیـا، انباشـت چربـی کمتـری را تجربـه کردنـد. این بحث ما را به یاد CLA می اندازد؛ مکملـی که قبل از گارسـینیا پر مصرف و مشـهور و درباره اش اظهاراتی مشـابه گفته می شـد.

CLA خیلی خوب روی موش ها جواب داده. موش هایـی کـه به صـورت ژنتیکی چاق هسـتند، مثل یک بالن، بادشـان خالی شـد. تحقیقات روی انسـان اما امیـدوار کننده نبود. متاسـفانه موش هـا عین انسـان نیسـتند و دز مصرفی کـه در موش هـا بـه موفقیـت رسـیده، اغلـب بـرای اسـتفاده در انسـان غیـر واقعـی اسـت.

هشدار به مصرف کنندگان

گارسـینیا کامبوجیـا روی کاهـش وزن انسـان بسـیار کـم اثر یا بـه عبارتی بـی اثر اسـت. اگر  می خواهید 20 دلار خرج خرید گارسـینیا کنید، بهتر اسـت همان مبلـغ را صـرف خرید غذاهـای پروتئینی و یـا یـک سـبد سـبزیجات تـازه کنید که بـرای کاهـش وزن تـان موثرتـر هـم هستند.

 

برچسب ها

امیر خانزاده

محقق ورزشی و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران مربی رسمی رشته های بدنسازی، آمادگی جسمانی، ،بدنسازی فانکشنال، TRX، EMS و ...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن