تغذیه

کدام مواد غذایی کراتینین را کم می کنند؟

مقدار کراتینین و اوره 2 مورد از مولفه های آزمایش های رایج خون هستند. اگر در آزمایش متوجه بالا بودن این مولفه ها شوید، می توانید بمنظور پایین آوردن سطح آنها به سراغ برخی منابع غذایی خاص بروید. در زندگی روزمره ما گوشت، سبزیجات، میوه، غلات، نوشیدنی ها و… همگی جایگاه ویژه دارند و در این میان؛ بعضی از آنها بی شک ضروری به حساب می آیند و برخی نیز برای کاهش سطح زیاد کراتینین و اوره مفید مفید هستند.

در ایـن مقالـه برخـی مـواد غذایـی مفیـد بـرای کاهش 2 مولفـه مهـم مورد اشاره معرفـی شـده اند.

از آنجایـی کـه غذاهـای پرپروتئیـن؛ از جملـه پروتئین هـای حیوانـی، باعـث بـالا رفتـن کراتینین و اوره می شـوند، بدنسـازان باید همیشـه در آزمایشات خـون مراقـب میزان این 2 مولفه باشـند. چرا که پروتئیـن بـالا، مقادیـر این 2 را افزایـش می دهـد.

تاثیر میوه در کاهش کراتینین

کراتینیـن و اوره هـر 2 ضایعات سـوخت  و سـازی هسـتن کـه وارد جریـان خـون و بوسـیله کلیه هـا دفـع می شـوند. وقتـی کـه میـزان فیلتـر اسـیدی کلیه ها کم می شـود، سـطح کراتینیـن و اوره خـود بـه خـود بـالا مـی رود.

بعضـی از میوه هـا؛ مثـل کرنبـری (Cranberry) می توانیـد بـه بهبـود میـزان فیلتـر اسـیدی کلیه ها کمـک کنـد، به طـوری کـه ضایعات بیشـتری دفع شـود. در عیـن حـال میوه هـای دیگـر؛ از جمله زغـال اختـه و کیـوی نیز برای محافظـت از عملکرد کلیه ها مفید هسـتند و از بالا رفتن کراتینین و اوره جلوگیـری می کننـد.

تاثیر سبزیجات در کاهش کراتینین

درست مثل میوه ها، برخی از سـبزیجات هـم اثـرات ادارآور یـا آنتـی اکسـیدانی دارنـد.

کـدو تلـخ، خیار و برخی دیگر از سـبزیجات، باعث افزایش ادرار شـده و در نتیجـه مقـداری اوره و کراتینیـن را دفـع می کنند. فلفـل دلمـه ای قرمز، پیـاز و… نیز می توانند کلیه ها را در برابـر آسـیب محافظت کنند.

تاثیر دمنوش های گیاهی در کاهش کراتینین

پزشـکان همیشـه بـرای کسـانی کـه کراتینیـن و اوره بالایـی دارند، ادارآورهـا را توصیه می کننـد. در این میان بعضـی از دمنوش هـای گیاهـی، بسیار اثرگذارنـد.

بـه عنـوان مثـال دمنوش هـای ریشـه قاصـدک، ابرشـیم ذرت، بـرگ گزنـه و مریـم گلـی، مفیـد هسـتند؛ اینهـا می تواننـد میـزان فیلترینـگ کلیـه را زیـاد کرده و دفـع را بـالا ببرنـد.

تاثیر ادویه در کاهش کراتینین

 ثابـت شـده که برخـی از ادویه جات، مانند دارچیـن، درمان هـای خانگـی خوبـی بـرای کاهـش کراتینیـن و اوره هسـتند. با این حـال اگر این ادویه در مقادیر اضافی دریافت شـود، می توانـد اثر مخرب داشـته باشـد.

در کنار توجه به استفاده مـوارد فوق برای کاهـش اوره و کراتینیـن، بایـد حواسـتان به مصرف گوشـت باشـد. چـرا کـه این مـاده غذایی هرچند ضروری ست، امـا تجزیه اش باعـث افزایش میزان تولیـد اوره و کراتینین می شـود.

 

برچسب ها

طناز قاضی بیات

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن