تمرین

چه وقت باید تمرین را تعطیل کرد؟

بعضی ها روی تمرین تعصب خاصی دارند؛ طوری که گاهی حتی روز اول سال نو هم در باشگاه زیر خرک اسکوات دیده می شوند!

این افراد اعتقاد دارند که همیشه باید تمرین مداوم و منظم داشته باشند و هیچ استراحت و فراغت  از تمرین، منطقی و جایز نیست.

از طرف دیگر تحقیقاتی انجام شده که نشان می دهد وقفه های حساب شده در تمرین به نتایج بلند مدت کمک می کند.

پیشرفت و رشد دارای فرآیندی آهسته و کند است؛ در نتیجه صبوری و پشتکار، نکات کلیدی هستند. باید همیشه تمرینات را ادامه دهید وگرنه رشدتان متوقف خواهد شد. قطع کردن تمرین باعث می شود پیشرفتی که تا امروز حاصل کرده اید را نیز از دست بدهید و این عامل خودش پیشروی جدید را طولانی تر خواهد کرد، چون از جایی که بودید هم عقب تر می روید.

زاویه نگاه مخالف

هر چه سـابقه تمرین بیشـتر باشد، پیشـرفت کردن دشـوارتر خواهد بـود چون سـازگاری های بدن باعث می شـود کـه نسـبت بـه تحریـکات تمریـن مقاوم تر شـوید. منطقـی بـه نظـر می آید کـه شـاید بعضی از ایـن سـازگاری های تمرین بتواند با اسـتراحت کردن بازگـردد، بنابرایـن اگر بـه عضلات مدتی اسـتراحت دهید نسـبت به تمرین و تحریک تمرین حسـاس تر می شوند.

شواهد علمی

تحقیقـات نشـان می دهـد فرصـت آنابولیـک (سـازندگی) بعـد از یـک جلسـه تمریـن در افـرادی کـه سـابقه تمرینی بیشـتری دارنـد به مراتـب کوتاه و کوتاه تـر می شـود.

تحقیقات در نـروژ نشان میدهد که یک وقفه 10 روزه در تمرینات باعث می شود که بعضی از مهترین پروتئین های سیگنال دهنده، اصطلاحا Reset یا دوباره سازی شوند؛ همان هایی که نسبت به تمرین بی پاسخ شده بودند.

دانشگاه Baylor اطلاعاتی منتشر کرده است که نشان می دهد در اثر یک وقفه 14 روزه از تمرین، موجب پیشرفت قدرت و بهبود میزان حجم خالص عضلانی در ورزشکاران با سـابقه می شود.

چه قضاوتی باید کرد؟

یـک وقفه کوتـاه در تمرینـات نه تنهـا باعث کاهش سـایز و قدرت عضلات نمی شـود، بلکـه فواید اضافی هـم دارد که شـامل حسـاس شـدن مجـدد عضلات نسـبت بـه تحریک هـای تمرینی می شـود.

نتیجه نهایی

هـر از گاهـی یـک وقفـه 2 هفته ای در تمرینات بـرای کسـانی کـه می خواهنـد پیشرفت شـان تداوم داشـته باشـد، خـوب اسـت. منظـور وقفـه تمرینـی کوتـاه کـردن زمـان تمرینات یا سـبک کردن فشـار و بـار تمرین نیسـت! اینجا اشـاره مسـتقیم داریم به تحلیـل کـردن تمامـی تمرینـات بـا وزنه.

گنجاندن 2 هفته استراحت از تمرین پس از هر 12 هفته تمرین، منطقی است. اگر تمرینات شما مـداوم و منسـجم نیسـت، بحث فرق می کنـد.

آنهایـی کـه تمرین شـان همیشـه منظم و مکـرر نیسـت، از ایجـاد وقفه هـای تمرینـی بـه ایـن صـورت سـود چندانـی نمی برنـد و همـان بهتـر که هـر فرصتـی را مغتنـم شـمرده و تمرینـات خـود را انجـام دهند.

 

طناز قاضی بیات

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن