سبک زندگی

چهار عادت ورزشکاران خاص و موفق

افرادی که از ورزش خود نتیجه می گیرند چه خصوصیات مشترکی دارند؟ در این مقاله 4 عادت ورزشکاران موفق را برای شما شرح می دهیم.

حفظ ممارست

دقیقـا توصیـه ای کـه منجـر بـه بهتریـن نتایـج می شـود، همـان توصیـه خسـته کننده همیشـگی اسـت. ممارسـت چیـزی اسـت کـه اکثـر مربیـان بعنـوان مهمترین عادت تمرینـی از آن یاد می کنند. حتـی بهترین برنامه های تمرینـی و تغذیه ای جهان هـم اگـر گاه و بیـگاه بـه آن عمـل کنیـد، نتیجـه نمی دهـد. ممارسـت مهمتریـن راهکار بـرای نتیجه گرفتن اسـت. ممارسـت همزمان در تمرین و تغذیه، قطعـی تریـن روش بـرای موفقیت اسـت. این بدین معنا نیسـت کـه بایـد 7 روز هفته باشـگاه بروید، رهـرو آن نیسـت که گهی تنـد و گهی خسـته رود، رهرو آن اسـت که آهسـته و پیوسـته رود.

ممارست و ثبات قدم، بسـیار مهمتـر از نوع پرس سـینه ای اسـت که امـروز انجـام می دهید.

تمرکز بر روی اهداف

اگـر ندانیـد بـه کجـا می خواهیـد برسـید، چگونـه ممکـن اسـت بـه آنجا برسـید!؟ داشـتن یـک هدف واضح، برای شـما ذهنی صاف و متمرکز و پیشـرفت قابـل انـدازه گیری را بـه ارمغان مـی آورد. بـدون هـدف، براحتـی انگیـزه و مسـیر خـود را گم می کنیـد. اهـداف بلنـد مـدت خـود را بـه اهـداف کوچـک و قابـل دسـت یابی خرد کنید.

بـرای مثال، اگـر قصـد داریـد 10 کیلوگرم وزن کم کنید، فعلا بر روی یک کیلوگرم اول بعنوان هدف پیش رو، تمرکز کنید. یکـی یکـی کیلوگرم هـا را خـط بزنیـد تـا بـه هدف 10 کیلو کاهش وزن برسید.

هر فـرد موفقی اهـداف روزانه بـرای خـود قـرار می دهد و شـما هم بـرای موفقیت در سـلامتی، بایـد همین کار را انجـام دهید. با انجام ایـن کار در خواهیـد یافت که پشـت سـر گذاشـتن هـر کـدام از این اهداف کوچک، انگیزه شـما را بطور مسـتمر تقویت می کنـد تا به پیشـرفت ادامه دهید.

داشتن برنامه

بعد از شناسـایی اهـداف، یک «برنامـه»، راهنمای قدم به قدم شـما برای رسـیدن بـه آن اهداف اسـت.

بدون برنامه، قطعا دسـتاورد چشـمگیری نخواهید داشت. همانطـور کـه از قدیـم می گوینـد، شکسـت در برنامه ریـزی بـه معنـای برنامـه ریزی برای شکسـت اسـت. رفتـن بـه باشـگاه بـدون اینکه بدانیـد چـه کاری قرار اسـت انجـام دهیـد، یـک روش قطعـی بـرای نتیجـه نگرفتن اسـت. داشـتن یک برنامه، به معنای اسـتفاده بهینـه از تمـام زمانـی اسـت که بـه باشـگاه اختصاص می دهیـد.

بـا داشـتن برنامـه، زمانی که دسـتگاه مورد نظر شما پر اسـت، سـردرگم نمی شـوید. برنامه همچنیـن شـما را مطمئـن می کنـد کـه هـر جلسـه تمریـن، یک قدم به سـوی اهداف شماسـت. مثـلا اگر هدف شـما چربی سـوزی اسـت ولـی هـر روز فقط به باشـگاه برویـد و جلوبازو بزنیـد، برنامه شـما در جهت اهداف شـما نیسـت. همچنین اینکه وقت طلاسـت؛ با داشـتن یک برنامه مشـخص و خوب، برای رسـیدن به نتیجـه مطلوب نیاز نیسـت سـاعت ها وقت در باشـگاه تلـف کنید.

پیدا کردن تعادل

منظـور از تعـادل، توانایی روی بند راه رفتن نیسـت! داشـتن تعـادل بـه این معنـی اسـت که به تناسـب در تمام شـاخص های سـلامتی و فیتنس برسـید و در ایـن راه، زندگـی خـود را فـدا نکنید.

تعـادل بـرای رسـیدن بـه موفقیـت حیاتـی اسـت. تعـادل یعنـی همانقدر که به تمرین سـخت اهمیت می دهیـم، بـه اسـتراحت و ریـکاوری هـم اهمیـت دهیـم.

تعـادل یعنـی عـدم محدودیت هـای شـدید در تغذیـه. تعـادل یعنـی مطمئن شـوید کـه برنامه تمرینی شـما تناسـب بین اجزای مقابـل و صفحات حرکتـی بـدن را بـه هـم نمی زنـد.

تعـادل در تمـام ایـن موارد به شـما کمـک می کند تا تمریـن، تغذیه و زندگـی شـما لذتبخش باشـد. این مسـئله رعایت طولانـی مـدت رژیم یـا تمرینـات سـخت را ممکن می کنـد. تعادل ممارسـت داشـت را آسـان می کند، که همان «بهتریـن راهکار برای نتیجـه گرفتن» بود!

 

برچسب ها

پیمان اسدیان

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی - مدیر باشگاه انرژی پلاس - بدنساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن