تمرین

چربی سوزی تضمینی بی تردمیل!

بدن شما برای تنظيم انرژی مورد نياز خود كاملا هوشمند عمل می كند

وقتى به چربى سوزی فکر می کنید، با تصور تمرینات بى پایان هوازی، رکاب زدن های سرعتى روی دوچرخه و اینتروال های پرشدت سرتان گیج می رود…  خبر خوب: به هیچکدام از موارد بالا نیازی نیست. بدن شما برای تنظیم انرژی مورد نیازش کاملا هوشمند عمل می کند.

 اگر به مدت یک سال روزی یک ساعت بیرون از خانه بدوید، در ماه های پایانى و ماه های اولیه  به یک میزان چربى نمی سوزانید. بدن به سرعت با شدت تمرین و محرک سازگار می شود. پس برای اینکه به نتایج بهتری برسید باید بیشتر از قبل ورزش کنید. اما زمانى که با وزنه کار می کنید این مشکل وجود ندارد؛ چون خیلى راحت است که هر جلسه با ترفندهایى تمرین تان را تغییر دهید (بدون نیاز به سنگین کردن وزنه ها) تا بدنتان را به چالش بکشید. وقتى با وزنه کار می کنید بدن هرگزنسبت به تحریک و فشار اعمال شده عادت نمی کند. با وزنه زدن درصد بالایى از عضلات به کار گرفته می شوند که کمک می کند همین کار کالری بیشتری بسوزانید.

شما از 2 راه می توانید چربى بسوزانید: تمرین هوازی و کار با وزنه؛ با این تفاوت که هنگام کار با وزنه علاوه بر چربى سوزی، بدن شما فرم بهتری می گیرد. این در صورتى است که وقتى تمرین هوازی انجام می دهید بدن برای تامین انرژی در کنارچربى از عضلات هم به عنوان سوخت استفاده می کند و در نهایت شما یک بدن لاغر و دفرمه خواهید داشت و حتى شاید خجالت می کشید که با تى شرت بیرون بروید!. پس بهترین روش  برای چربى سوزی این است که  از وزنه استفاده کنید و حتى در زمان استراحت هم بدنتان مثل یک ماشین کالری می سوزاند.

اینجا به شما می گوییم چطور در کنار داشتن عضلات قوی و زیبا، چربى هم بسوزانید و چگونه برای تمرینات برنامه ریزی کنیم. مطمئن باشید اگر اصول کار را رعایت کنید، هیچوقت از برنامه عقب نمی مانید.

بزرگ فکر کنید

 شـما نیـاز داریـد کـه از حرکت هـای کامپانـد (چنـد مفصلـه) در تمرینـات خـود اسـتفاده کنیـد کـه همزمـان گروههای عضلانی  بیشـتری را درگیر کنیـد؛ چـون بدنتـان بهتریـن سـیگنال را بـه توده عضلـه رسـانده و کالری بیشـتری مصرف می شـود. روی حرکات  ددلیفت، اسـکوات، شـنا و پرس سینه تاکید بیشتر داشـته باشـید. از حرکت های ایزولیت (تـک مفصلـه) در تمرینـات پایانـی بـرای حداکثـر پمپـاژ خـون به عضـلات اسـتفاده کنید.

بالا و پایین بروید

 بهتر اسـت در هر جلسـه تمرین روزانـه، بالا تنه و پاییـن تنـه را همزمان تمرین دهید  تـا ضربان قلب تـان را بـالا نگه داشته و چربی سـوزی را بـه حداکثر برسـانید .انتخاب سوپرسـت ها گزینه خوبی اسـت .

سنگین و آهسته شروع کنید

  در ایـن  تمرینات باید لیفتینگ را در تکرارهای 6- 8  تایـی انجـام دهیـد و در طول حرکـت ریتم آرام و کنتـرل شـده ای را نگهداریـد (دو ثانیـه پائین رفتن، دو ثانیـه بـالا آمـدن ). مسـئله اصلـی ایـن اسـت کـه اسـتراحت بیـن سـت ها بـه طورمنظـم رعایـت شـوند- بهتریـن حالـت  60 ثانیه یا کمتر اسـت.

دنبال پمپ بروید

بعـد از انجـام تمرینـات اصلـی، سـراغ یک جفت  تمرینـات ایزولـه (تـک مفصلـه ) بـا تکرار هـای  12 – 20 تایـی برویـد. ایـن کار نـوع متفاوتـی از تنـش یـا شـوک متابولیـک ایجـاد خواهـد کـرد. چـرا که باعـث می شـود خـون به عضـلات فعال پمپ شـود و تخریـب زیـادی روی فیبرهـای عضلانی صورت بگیرد که هر دو اینها عناصر کلیـدی و تعییـن کننـده در رشد عضلات (هایپرتروفـی) هسـتند.

پایان قدرتمند داشته باشید

تمریـن را بـا تمرینـات دایـره ای تمـام کنیـد و بـا بـالا بـردن متابولسـیم یک تـن کالـری در طول تمریـن و بعـد از آن بسـوزانید!. بـه ایـن معنـی کـه کالـری بیشـتری در روز اسـتراحت و حتـی بـدون انجـام فعالیت خواهید سـوزاند. مطمئنـآ این میزان سـوخت و سـاز را حتـی بـا 5 کیلومتر دویـدن رویدسـتگاه تردمیـل نمی توانیـد بدسـت آوریـد.

برچسب ها

صبا شایسته

کارشناس ارشد علوم غذایی و مربی بین المللی EMS و فیتنس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن