مکمل

وی پروتئین کلاسیـک برای بدنی کلاسیک

چگونه با سرکوب اشتها و چربی سوزی بیشتر، عضلات را حفظ کنیم؟

یک بدن کلاسیک با عضلاتى تنومند روی اسکلتى با مفاصل کوچک و مهمتر از آن، کمری باریک با چربى شکمى نزدیک به صفر تعریف می شود. مسیر ناهموار رسیدن به چنین فیزیکى، از مسیر سخت و طاقت فرسای تمرینات وزنه نفس گیر به قصد عضله سازی و محدودیت کالری برای چربی سوزی، عبور می کند.

 محدودیت کالری همزمان با ورزش سنگین، امری طاقت فرساست. چرا که کالری کافى برای جبران ذخایر انرژی بدن، بعد از تمرین و  حتى برای کاهش گرسنگى، دریافت نمی شود. کاهش کالری دریافتى همچنین نرخ متابولیسم بدن را کاهش می دهد و یکى از دلایل آن؛ از دست دادن بخشى از عضلات است و این؛ عضله سازی را در طول رژیم چربی سوزی، به غیرممکن نزدیکتر می کند. در اینجاست که مصرف درشت مغذی های صحیح، مثل؛ پروتئین به کمک ورزشکار می شتابند تا حتى در طول رژیم هم علاوه بر کاهش احساس گرسنگى، چربی سوزی را افزایش داده و همزمان، عضله سازی بهتری را تجربه و مسیر هموارتری را برای رسیدن به یک فیزیک کلاسیک طى کند.

پروتئین برای چربی سوزی

 بطـور کلـی مصـرف بیشـتر پروتئیـن، فرآینـد از دسـت دادن چربـی را تسـهیل می کنـد. در مطالعـات متعـدد دیـده شـده که مصـرف روزانه یک و نیم گـرم پروتئیـن بـه ازای هر کیلوگـرم وزن بدن، میـزان کاهـش وزن و کاهـش چربـی را افزایـش می دهـد. در ایـن بیـن مصـرف انـواع بـاکیفیت تـر پروتئین، مثـل پروتئیـن وی که تا دندان مسـلح به آمینواسـیدهای شـاخه ای از جمله لوسـین است، در نبـرد با چربی ها، مؤثرتر از سـایر انـواع پروتئین با میزان لوسـین کمتر عمل می کند. یکـی از مطالعات این حـوزه نشـان داده که مصرف روزانـه 56 گرم پروتئین وی نسـبت به مصـرف همان میـزان کربوهیـدرات، منجـر به  2 و 3 دهم کیلوگرم کاهش چربی بیشـتر خواهد شد. همچنین مصرف پروتئیـن وی باعث می شود 2 و نیم سـانتیمتر دور شـکم بیشـتری از دسـت دهید و این بیانگر این تاست که بخـش عمده ایـن کاهش چربی، از چربـی شـکمی بوده اسـت.

چربى بیشتری بسوزانید

یکـی از مکانیزم هـای چربی سـوزی کلیدی که توسـط مصـرف پروتئین فعال می شـود، ترموجنسـیس (گرمازایـی) ناشـی از رژیـم بوده که در واقع، حاصل فرآینـد سـوخت و سـاز مربـوط بـه برخی مـواد مغـذی محسوب می شود. یک تخمیـن سرانگشـتی نشان می دهد که میزان ترموجنسـیس رژیمـی، حدودا 10درصد کل کالـری دریافتـی فـرد است؛ ولـی اگـر بطـور دقیق تـر نـگاه کنیـم، میـزان ایـن درصـد بـه نـوع مـواد مصـرف شـده بسـتگی دارد. بطـوری که طبق مطالعات صورت گرفته، ترموجنسـیس رژیمی برای پروتئین حدود 23 درصد،  بـرای کربوهیدرات  6 درصد و برای چربی 3 درصد است.

برتـری چشـمگیر ترموجنسـیس ناشـی از مصـرف پروتئیـن نشـان می دهـد کـه ایـن مـاده مغـذی، بهتریـن انتخـاب بـرای افزایش ترموجنسـیس و چربی سـوزی رژیمی است. نگاهی دقیق تر اما بیانگر این است که عـلاوه بـر اینکـه مصـرف پروتئین، بیشـتر از سـایر مواد غذایی، ترموجنسـیس را افزایـش می دهـد، که در میان خـود پروتئین هـا نیـز، مصـرف برخـی مؤثرتـر از دیگـری اسـت. در یکـی از مطالعاتـی کـه در ایـن خصـوص انجـام شـده، اثر ترموجنسـیس مقادیر یکسـان پروتئین وی، کازئین و سـویا مقایسـه و دیـده شـد کـه پروتئیـن وی پاسـخ ترموژنیـک بـه مراتـب بالاتـری را ایجـاد می کند. همچنین میـزان اکسیداسـیون اسـیدهای چرب را به میزان بیشتری از پروتئیـن سـویا یا کازئیـن افزایش می دهد. با دانسـتن ایـن مطالـب جـای هیـچ شـک و شـبهه ای باقـی نمی مانـد کـه در بحـث چربی سـوزی، پروتئیـن وی انتخـاب برتر اسـت.

سرکوب اشتها

پروتئیـن دریافتـی رژیـم همچنیـن از طریق سـرکوب اشـتها در کاهـش وزن و چربی بدن مؤثـر اسـت. انـواع مختلـف پروتئیـن اثـر متفاوتـی روی برخـی هورمون هـا می گذارنـد و درنتیجـه، اثـر سـرکوب اشـتهای ناشـی از مصـرف پروتئین هـای مختلف متفاوت اسـت. بـرای مثال هورمـون 1-GLP کـه در کاهـش اشـتها مؤثـر اسـت، در اثر مصرف پروتئین وی، بـه میـزان بیشـتری ترشـح می شـود، درصورتـی کـه پروتئین های دیگر مثل؛ سـویا چنین اثری روی ترشح GLP-1 ندارنـد. بر همین اسـاس بطـور مسـتقیم دیـده شـده کـه مصـرف پروتئیـن وی میـزان گرسـنگی را خیلـی بهتـر از سـویا کاهـش می دهـد. پروتئیـن وی همچنین با مهار آنزیم  dipeptidyl peptidase-4 اثر سـرکوب اشـتهای خـود را بـه میـزان طولانـی تـری در بـدن حفـظ می کنـد. از طرف دیگـر پروتئیـن وی بخاطر داشـتن مقادیر زیادی از آمینواسید لوسین، مولکول  AMPK را در مغـز غیرفعـال می کنـد کـه این امر، منجر به کاهـش اشـتها و در نتیجـه چربی سـوزی بیشـتری می شـود.

حفظ عضلات

سـوزاندن چربـی بـدون هیـچ گونـه عضله سـوزی در طـول رژیم، امـری غیر ممکن بنظر می رسـد! چرا که بـدن در وضعیتی کـه کالری کافی دریافـت نمی کنـد، عضـلات را بـرای تولیـد انـرژی می سـوزاند. مصـرف پروتئین هـای بـا کیفیـت از جمله؛ وی در جلوگیـری از تجزیه عضلات، بخصوص در طـول رژیـم بسـیار مؤثر اسـت. این تأثیـر به علت قابلیـت انواعـی از پروتئیـن در فعالسـازی آنزیـم mTOR است؛ ایـن آنزیـم عـلاوه بـر اینکـه مسـتقیما سـنتز پروتئیـن در عضـلات را افزایـش می دهـد، بـا تجزیـه عضـلات هم مقابلـه می کنـد. در یکـی از تحقیقـات، بطـور قطعـی مشخص شـد کـه مصـرف روزانـه  2 وعده 27 گرمی پروتئین وی در طـول رژیـم کـم کالـری، در مقایسـه بـا مصـرف همـان میـزان پروتئیـن سـویا یـا کربوهیـدرات، در افزایش سـنتز پروتئیـن عضلات مؤثرتر است.

این نتایج نشـان می دهنـد کـه تأثیـر مصـرف پروتئیـن وی در حفظ پروتئین عضـلات و در نتیجـه حجـم عضلانـی در طول رژیم  هـای کـم کالـری، بسـیار شـایان توجـه اسـت. محققـان، تأثیر برتـر پروتئین وی را بر سـطح پروتئیـن عضلـات، به علت میزان بیشـتر لوسـین موجـود در ایـن پروتئیـن می دانند، چـرا کـه لوسـین، اصلی ترین فعـال کننـده mTOR محسوب می شود  و تأثیـر آن بروی افزایـش سـنتز پروتئین و نیز جلوگیـری از تجزیـه عضلانـی، قبلا هم دیده شـده است. پس بطـور کلـی می تـوان نتیجه گرفت مصـرف پروتئین وی بیشـتر از سـایر انـواع پروتئین هـا در حفـظ عضـلات درطـول رژیـم ،مؤثـر خواهد بود.

اگر تصمیم دارید این برنامه رو در تمرینات منظم خودتان جای دهید، پیشنهاد می کنیم برای خرید مکمل های مورد نیاز به فروشگاه آنلاین داروخانه مراجعه کنید و با خیال راحت، بهترین مکمل ها رو با تخفیف 10 درصدی ویژه تناسب آنلاین، خریداری کنید. اگر هم هنوز تصمیم نگرفتید که این برنامه رو اجرا کنید، دلایل و موانع پیش روی خودتونو همین جا با ما در میون بذارید، ما به شما اطمینان میدیم که برنامه متناسب با شرایط و نیاز شما بهتون ارائه میکنیم.

برچسب ها

وحید ملبوبي

مربی بدنسازی و دانشجوی دکترای بیومکانیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن