مکملویژه

نکاتی که در خرید چربی سوزها باید به آن دقت کرد

بـا توجـه بـه شـمار روز افـزون معضـل چاقـی و افـراد دارای اضافـه وزن، کار و کاسـبی بازار چربی سـوزها حسـابی پـر رونق شـده اسـت. تشـخیص ایـن مسـئله کار سـختی نیسـت.

کافـی اسـت نگاهـی به محصـولات رنگارنگ قفسـه های چربی سـوز در داروخانه هـا و فروشـگاه های عرضه کننده مکمـل بیاندازید تا حسـاب کار دسـت تـان بیاید.

 ولـی سـوالاتی کـه اکثر افـراد دارنـد این اسـت که آیـا چربـی سـوز واقعـا لازم و تاثیـر آن در چـه حـد اسـت؟ چربـی سـوز ها دقیقا چـه کاری در بـدن انجام می دهنـد؟ هنـگام وزن کم کردن، جایـگاه مکمـل چربی سـوز در میـان فاکتورهای مختلـف سـبک زندگـی و تغذیـه و ورزش، کجاسـت؟ آیـا چربی سـوز به خودی خـود منجر بـه کاهـش وزن می شـود یـا بایـد در کنـار سـایر عوامل باشـد؟

اینهـا سـوالاتی است کـه مربیـان بدنسـازی و متخصصیـن تغذیـه هـر روز بـا آنهـا مواجـه می شـوند و این مقاله قصد پاسـخ به آنهـا را دارد، ولـی قبـل از آن بد نیسـت کمی بیشـتر در مورد چربی هـا بدانیـم.

چرا انتخاب چربی سوز به راحتی انتخاب سایر مکمل ها نیست؟

معضـل اصلـی بـرای انتخـاب چربـی سـوز در اینجاسـت کـه گاهـی اوقـات شـرکت های تولیـد کننـده، از افشـای دوز دقیـق مـاده بـکار رفتـه امتنـاع می ورزنـد. شـما بـا یـک نـگاه بـه پشـت قوطـی گینـر خـود، می توانیـد مقـدار و نـوع پروتئین هـای موجـود در محصـول و سـایر ترکیبـات را مشـاهده کنیـد. ولی در مـورد چربی سـوزها، مسـئله بـه همیـن سـادگی نیسـت.

شـرکت های تولیـد مکمـل گاهـی بجـای درج  دقیق دوز مواد ، از عبارت Blend  Proprietary اسـتفاده می کننـد. ایـن اصطـلاح به یک فرمولاسـیون اختصاصی که توسـط شرکت تولید کننـده اسـتفاده می شـود، ولـی حاضر به افشـای آن نیسـت، اتـلاق می شود.

بـا ایـن کار تولیـد کننـده می توانـد بطـور قانونـی، فقـط بـا لیسـت کـردن مـواد موجـود در ایـن ترکیـب، درج مقدار جداگانـه هـر مـاده را دور بزنـد.

بدیـن وسـیله، هـم فرمـول اختصاصـی شـرکت لو نمـی رود، هم مصـرف کننده هـا درصورتـی کـه به یکـی از مواد حساسـیت دارنـد، می تواننـد جانـب احتیـاط را رعایـت کننـد و دور آن محصـول را خط بکشـند. امـا از طرفـی در این مواقع، شـما قادر به دانسـتن دوز دقیـق مـاده مـورد نظـر خـود نخواهیـد بود.

اکثـر کمپانی هـا از ایـن مسـئله سوءاسـتفاده می کننـد و بـا بـکار بـردن مـواد گـران قیمت در یـک ترکیـب اختصاصی و ثبـت آن، از درج مقدار جداگانـه ایـن مـواد امتنـاع می ورزنـد و در نتیجه براحتـی در حالـی کـه از مقادیـر ناچیـزی از آن مـاده گرانقیمـت در ترکیب خـود اسـتفاده کرده انـد، بـا درج نـام آن مـاده روی قوطـی بـا فونـت بـزرگ و تبلیغـات روی اثربخشـی آن، محصـول خـود را می فروشـند.

پـس در این شـرایط، بهتریـن کار خرید محصول از کمپانی هـای شـناخته شـده و انتخـاب محصولاتـی اسـت کـه دوز دقیق هر مـاده را درج کـرده انـد.

همچنین خیلـی از شـرکت های تولید کننـده مکمل هـای غذایـی و دارویـی، محصولات تـک ماده ای بـه فروش می رسـانند کـه درصورت اسـتفاده از ایـن محصـولات، می توانیـد بطـور دقیـق مقـدار هـر مـاده مصرفـی را برحسـب نیاز و سـلیقه خودتـان انتخـاب کنید.

5 عملکرد اصلی ترکیبات چربی سوز

بـا در نظـر داشـتن نکات بـالا، حالا بهتـر می توان بـه این سـوال پاسـخ داد کـه چربی سـوز ها دقیقا چـه کاری انجـام می دهنـد؟ در جـواب باید گفت کـه مکمل هـای چربـی سـوز، از طریـق پنـج مکانیـزم اصلـی مختلـف می تواننـد تاثیرگـذار باشـند کـه هـر کـدام مزایـا و معایـب خـاص خـودش را دارد.

بهبود جریان خون

برخـی از نواحی ذخیـره چربی، دیرتر از سـایر نقـاط می سـوزند و اصطلاحـا مقاوم تـر هسـتند. ایـن چربی هـا کـه «چربـی سـمج» نام دارنـد، دارای جریـان خـون ضعیـف تری نسـبت بـه سـایر نواحـی بـدن هسـتند. بخاطـر عـدم وجـود جریـان خـون مناسـب در ایـن نواحـی، مـواد مـورد نیاز بـرای سـوختن چربی، بـه ندرت بـه ایـن نواحـی می رسـد. طبیعتـا حتـی بهترین مکمل هـای چربـی سـوز هـم وقتـی بـه بافـت هـدف نرسـند نمی تواننـد کاری از پیـش ببرنـد، پـس افزایـش و بهبود کلـی جریان خـون در کل بـدن، می توانـد تاثیـر بسـزایی در چربـی سـوزی ایـن نواحی داشـته باشـد.

سرکوب اشتها

در رژیم هـای کاهش وزن، هوس  و گرسـنگی غیرقابـل اجتنـاب اسـت.

بـا کاهـش کالـری دریافتـی و افزایش مصرف کالری، اشـتها بشـدت افزایش پیـدا می کند. اشـتها، صدای بدن شماسـت که به شـما می گویـد باید بـرای ارضای نیـاز بـدن بـه کالری، غـذا بخورید. ولـی این زنگ خطـر در بسـیاری مواقع به دلایـل مختلف روانی و عادتـی، اشـتباه بـه صـدا در می آیـد و همیـن فشـار روانـی، یکـی از اصلـی ترین عواملی اسـت کـه به شکسـتن رژیـم منجـر می شـود.

فراموش نکنیـد کـه بـدن شـما از اهـداف کاهـش وزن شـما آگاه نیسـت. وقتـی کالری مصرفـی محدود می شـود، بـدن بـرای پر کـردن خلاء بیـن کالری دریافتـی و مصرفـی، قبـل از اینکـه بـه سـراغ چربی هـای ذخیـره ای بـرود، تـلاش می کنـد تـا بـا ایجـاد اشـتها و هوس شـما را وادار بـه مصرف کـردن غـذا بکند.

 پس اسـتفاده از مـوادی که این زنگ خطر اشـتباه را سـرکوب می کننـد، احتمال موفقیـت شـما در مسـیر رسـیدن بـه یـک اندام متناسـب را بـالا می برنـد.

افزایش متابولیسم و گرمازایی

واژه «متابولیسـم» بـه فرآیند های شـیمیایی بـدن بـرای حفـظ حیـات سـلول ها اشـاره دارد.  ایـن فرآیندها شـامل شکسـتن مواد مغذی بعنوان سـوخت و همچنیـن هضم، جذب، و فـرآوری و ارسـال مـواد مـورد نیـاز به سـلول ها است.

 محـدود کـردن کالـری دریافتـی، چـه مقطعـی و چـه طولانی مـدت، می توانـد منجر به کاهـش متابولیسـم بدن شـود که این مسـئله به مـرور زمان توانایی کاهـش وزن را پایین می آورد.

اصطلاح Termogenesis  یـا گرمازایی، به تولید حـرارت در داخـل بدن اشـاره دارد، چـه از طریق ورزش، چـه فعالیت بدن بـدون ورزش و یا تغذیه.

 گرمازایـی فعالیت غیرورزشـی یا NEAT، مربوط بـه عملکردهـای روزانـه بـدن از قبیـل خوابیدن، نشسـتن، ایسـتادن، و غذا خوردن است، در حالی که گرمازایی فعالیت ورزشی EAT در هنگام انجـام فعالیت هـای فیزیکی رخ می دهـد.

در کنار ایـن دو، گرمازایـی تغذیه ای DIT  هم نوع دیگری از گرمازایـی اسـت کـه بـه انـرژی حرارتـی تولید شـده در بـدن، هنگام هضـم و جذب غـذا مربوط می شـود.

بـرای مثـال غذاهـای کامـل که نیـاز به جویـدن و هضـم طولانـی تـری دارنـد، گرمـای بیشـتری از غذاهـای زودجـذب مثـل پروتئیـن وی آزاد می کننـد. برخـی ترکیبـات مکمل هـا سـعی دارنـد تـا بـا افزایـش گرمازایـی و درنتیجه متابولیسـم بـدن، رونـد سـوختن چربی هـا را تسـریع بخشند.

افزایش انرژی و تمرکز روانی

هر چند این 2 فاکتور تاثیر مسـتقیم روی سـلول های چربـی ندارند، ولـی قاعدتا وقتی انـرژی کمـی دارید و درحال چانـه زنی با خودتان بـرای نرفتن به باشـگاه هسـتید، ایـن مکمل ها به کمک شـما می شـتابند.

 طبیعی اسـت کـه بعد از چندماه محدود شـدن کالری، سـطح انرژی شـما از سـطحی کـه بـه آن عـادت داشـتید پایین تـر اسـت. بـرای اینکـه این مسـئله منجر بـه کاهش کیفیـت تمریـن شـما نشـود، بعضـی از چربـی سـوزها از مـواد انـرژی زا در ترکیبـات خـود بهره می گیرنـد تـا بـا حداکثـر شـدن شـدت تمریـن، کالری بیشـتری بسـوزانید.

تاثیر بر جذب مواد مغذی

طبیعتـا اگـر بدن قـادر به جـذب کل مواد غذایی خورده شـده نباشـد، کالـری دریافتی کاهـش پیـدا خواهـد کـرد. چـرا کـه ایـن مـواد غذایـی جـذب نشـده، بجـای اسـتفاده شـدن یـا ذخیـره شـدن در بـدن و تشـکیل چربی، با سـایر پسـماندهای ناشـی از هضـم غـذا دفع می شـوند.

کلام آخر

قبـل از انتخـاب هـر چربـی سـوزی، بایـد از  مکانیـزم دقیق آن کاملا مطمئن باشـید، حتـی اگر مواد تشـکیل دهنده طبیعـی یا گیاهی باشـند. گیاهـی بـودن مـواد و ترکیبـات، الزاما به معنـی بـی خطر بـودن آنها نیسـت.

بـرای خـلاص شـدن از چربی هـای اضافـه و رسـیدن بـه وزن ایـده آل، خیلی از افراد همیشـه بدنبال میان برها یا راههایی بـرای طی کردن سـریع تر این مسـیر هسـتند. این افـراد گاهی در اثـر تبلیغـات و فشـار روانـی یـا اطلاعـات کـم، فرامـوش می کنند که چربی سـوزها، اکسـیرهای جادویـی نیسـتند. در بهتریـن حالـت ایـن مـواد صرفـا فاکتـور کمکـی ای هسـتند کـه می تواننـد در کنـار رژیـم و برنامـه تمرینی اصولـی و علمی، منجـر بـه افزایش تاثیـرات آنها بشـوند، ولی هیچ قـرص و مکملـی تا کنـون اختراع نشـده که جای ایـن دو را بگیرد.

کلام آخـر اینکـه اگـر بخواهیـم در یـک جمله به ایـن سـوال پاسـخ بدهیم کـه مکمل چربی سـوز در میـان سـایر عوامـل چـه جایگاهـی دارد، باید بگوییـم کـه بـه چربـی سـوز ها بـه چشـم خامـه روی کیـک نگاه کنید؛ هرچند اگـر از خامه خوب اسـتفاده کنید کیـک را خوشـمزه تر می کند، ولی خامـه هیچ وقـت جـای کیـک را نمی گیرد!

برچسب ها

وحید ملبوبي

مربی بدنسازی و دانشجوی دکترای بیومکانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن