تغذیه

نوشابه های رژیمی و خطرات احتمالی

علیرغم اینکه در بعضی تحقیقات دیده شده تعویض نوشابه های عادی با نوشابه های رژیمی باعث مقداری کاهش وزن می شود، اما بررسی هایی هم انجام گرفته که نشان دهنده مخاطرات احتمالی مصرف نوشابه های رژیمی باید جدی گرفته شود. با اینکه هنوز تحقیقات در هیچ کدام از موضوعات مذکور هنوز به اندازه کافی طولانی نبوده، اما اینجا می خواهیم خطرات نسبت داده شده به نوشابه های رژیمی را بیان کنیم.  نوشابه های رژیمی شاید کالری نداشته باشند و بدون دغدغه بتوانید در کنار وعده های غذایی از آنها استفاده کنید و تا حدودی میل به نوشابه خوردن تان را کنترل کنند، اما مصرف این نوشابه ها عواقبی به همراه دارد.

افزایش وزن اضافی

سـاکرالوز (sucralose) شـیرین کننـده مصنوعـی رایجـی اسـت کـه در نوشـابه های رژیمـی یافـت می شـود. در بـاره ایـن مـاده یافتـه شـده کـه مصرفش در کمتر از 2 هفتـه باعـث افزایـش تولیـد چربـی و التهـاب می شـود.

کاهش حجم مغز

افـرادی کـه نوشـابه های رژیمـی مصـرف می کننـد هیپوتالامـوس کوچکتـری دارنـد. این بخش از مغـز وظیفـه پردازش هـای یادگیـری و حافظـه را بر عهـده دارد. تحقیقی که روی بیـش از  نفر 4000 نفر انجام گرفـت بـه ایـن یافته مهم رسـیده اسـت.

افزایش ریسک سکته

در تحقیـق مشـابه دیـده شـده افـرادی کـه  روزانه حداقل یک عدد نوشـابه رژیمـی در برنامه غذایی خود دریافت می کنند، ریسک سکته قلبی و جنون را تا حدود 3 برابر افزایـش می دهند.

کالری اضافی

همچنین بر اساس نتایج یک تحقیق، گـزارش شـده کـه افـراد چـاق و دارای اضافـه وزن کـه نوشـابه رژیمـی  می نوشند، در مقایسه با کسانی که نوشابه عادی مصرف می کنند، روزانه بین 90 تا 200 کالری بیشـتر، از طریـق غـذا دریافـت می کننـد.

خطر دیابت

بررسـی چندین تحقیق که نتیجـه اش در ژورنـال تغذیه انگلسـتان چاپ شـده، نشـان می دهد افـرادی که نوشـابه رژیمـی می نوشند، به ازای هر یک و نیم لیوان، احتمـال ابتلای خود را به دیابت نوع دوم، 13 درصد بالا می برند. براین اساس مصرف روزانه یک نوشابه رژیمی، ریسک ابتلا به این بیماری را تا 8 درصد افزایش می دهد.

خطر مرگ

بر اساس نتایج یک تحقیق در میان افرادی که میانگین سن شان 69 سال بوده، احتمـال حملـه قلبـی، سـکته و یـا مـرگ در اثر مشکلات عروقی در بین افرادی که نوشابه رژیمی مصرف می کردند، تا 43 درصد بیشتر از کسانی است که چنین نوشابه ها نمی نوشند.

افزایش اشتها

عـلاوه بـر مسـائل گفتـه شـده، شـیرین کننده های مصنوعـی می تواننـد افزایـش دهنـده اشـتها باشـند و ایـن می توانـد منجـر بـه پرخـوری شـود. محققـان نمی داننـد کـه دلیـل این اتفـاق چه عاملی اسـت اما برای شـان مسـجل شـده کـه شـیرین کننده ها باعث افزایش اشـتها می شـوند.

خطرات احتمالی

در بررسـی هایی کـه سـال 2016  انجـام شد؛ 224 نوجـوان کـه اضافـه وزن داشـته یا چاق بودند، به صورت تصادفی به 2 گروه تقسـیم شـدند.یک گروه بنابر عادتهای همیشگی به نوشابه خوردن عادی خود ادامه دادند، و گروه دیگر، نوشـابه رژیمی را جایگزین نوشـابه عـادی کردند.

پـس از یکسـال گـروه دوم کـه نوشـابه رژیمـی می نوشیدند، اندکی وزن کم کردند . اما بعد از دو سال، هر 2 گروه یکسـان بودنـد.

در تحقیق دیگری، طی 12 هفته، افرادی که نوشـابه رژیمی می نوشیدند، حدود 2 کیلوگرم بیشتر از کسانی که فقط آب می نوشیدند، وزن کم کردند!   البتـه ایـن تحقیق توسـط موسسـه ای انجـام شـده بود کـه حامـی نوشابه سـازان بود.

در کل تلاش هـای کلینیکـی نشـان داده کـه اگـر نوشـابه رژیمی را جایگزین نوشـابه های قندی عادی کنید، احتمالا به لحاظ وزن، سود می برید. امـا هیـچ تحقیق کلینیکی هنوز به انـدازه کافی طولانی نبـوده کـه میزان تاثیر نوشـابه رژیمـی را روی دیابـت یا ایمـن بـودن شـیرین کننده های مصنوعی، مشـخص کنـد.

دیابـت و چاقـی، تمرکـز اصلی در بحث نوشـابه های رژیمی اسـت. یکـی از اثرات منفی نوشـابه های رژیمـی این اسـت کـه احتمالا شیرین کننده هـای مصنوعـی، باعـث پرخـوری شـود؛ یعنی دریافـت کالـری را زیـاد می کننـد. بـه طـوری کـه شـاید اگر همان نوشـابه عادی استفاده شـود، کالری دریافتـی مجمـوع روزانه پایین تـر بماند. یکـی از دلایل میتواند این باشـد که بـه خودتان بگوییـد حـالا که کالـری نوشـابه رژیمی صفر اسـت، پـس می توانـم غذای دیگـری بخـورم و همین اضافه دریافت هـا، منجـر به مصـرف کالری اضافه می شـود.

 

 

برچسب ها

بهار کاج آبادی

مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن