تغذیهعمومی

میوه های برتر بعد تمرین

بعضی از ورزشکاران علاقه ای به نوشیدنی های ورزشی ندارند و از هر نوع نوشیدنی که به آن شکر اضافه شده باشد گریزان هستند. سوال اینجاست که آیا می شود بعد از تمرین از میوه ها برای تامین کربوهیدرات استفاده کرد؟

میوه های جایگزین

کربوهیدرات هـا بـرای پایـان دادن بـه تاثیـر کاتابولیـک تمریـن بسـیار مهـم هسـتند. مصـرف کربوهیـدرات در کوتاه تریـن زمـان پـس از تمریـن بسـیار ضـرورت دارد و چنانچـه بیـش از 2 ساعت بعـد از پایـان تمریـن، کربوهیـدرات مصرف نکنیـد، فرصـت ویـژه ای را کـه بـرای بهترین رشـد داریـد، تا جلسـه بعـدی تمرین بسـته شده و از دسـت مـی رود.

دلیل دیگـری هم برای مصرف کربوهیـدرات بعد از تمرین موجود اسـت: اگر سـنگین و سـخت تمرین می کنیـد در واقع ذخایر گلیکوژنـی عضلات خود را تهـی می کنیـد که نیاز بـه ترمیم و بازسـازی دارد. بـرای تامیـن ملزومـات بایـد کربوهیـدرات را همراه بـا مقـداری پروتئیـن بعـد از تمرین مصـرف کنید تـا بتوانیـد ذخایر گلیکوژنـی را به طـور کامل برای جلسـه بعدی تمریـن بازسـازی کنید.

نسـبت مصـرف پروتئیـن و کربوهیـدرات در ایـن وعده؛ یک به 2 و یا یک به 4  اسـت. برای ورزشـکاران اسـتقامتی، نوشـیدنی های ورزشـی گزینـه خوبـی هسـتند، امـا میـوه بـرای کسـانی کـه تمریـن وزنه می کننـد، انتخـاب بهتـری در وعـده بعـد از تمرین است.

میـوه دارای کربوهیـدرات اسـت کـه در ایـن وعـده ضـروری اسـت و همچنین مـواد مغذی زیـادی هم تامیـن می کنـد کـه بـرای بـدن ضـروری و مفیـد هسـتند. از جمله ایـن مواد مغذی می شـود به فیبر، ویتامین C و چندیـن ویتامیـن و مینـرال دیگـر اشـاره کـرد، مضـاف بـر آنتی اکسـیدان ها. همیشـه بایـد ترجیـح دهید کـه جای قند و شـکر مصنوعـی از قندهـای طبیعی مثل میوه ها اسـتفاده کنیـد.

 جالـب اسـت بدانید بـه اکثر نوشـیدنی های ورزشـی قندهایـی مثـل شـربت ذرت بـا گلوکز بالا افـزوده می شـود که مصنوعی هسـتند. اگـر بتوانیـد میـوه را بـا یـک نوشـیدنی پروتئینـی ترکیـب کنیـد و شـیر بـدون چربی هم بـه مخلوط اضافـه کنیـد در نهایـت بـرای ریـکاوری بـدن و عضـلات، بهتریـن نسـخه را تهیـه کرده ایـد. کافی اسـت یک میوه تازه را به نوشـیدنی پروتئینی بعـد از تمرین اضافه کنید. یکـی دیگر از گزینه های خـوب برای پروتئیـن و کربوهیدرات بعـد از تمرین ماسـت ایسـلندی یا ماسـت یونانـی همراه بـا میوه تازه اسـت. برخـی میوه ها انتخاب هـای بهتری بـرای وعده بعد از تمریـن هسـتند کـه در ادامه برخـی از بهترین ها را معرفـی می کنیم.

پرتقال

تامین کننده یک دز سالم ویتامین C و همچنین مقادیر کافی از فیبر، ویتامین و کلسیم است.

توت فرنگی

حاوی anthocyanin است که می تواند به سوختن چربی های ذخیره شده کمک کند.

موز

سرشار از فیبر و پکتین است. به هضم کمک می کند و دارای مقادیر زیادی پتاسیم و ویتامین B6 است.

آناناس

سرشار از ویتامین C و منیزیم است و چگالی و قدرت استخوان را حفظ می کند.

کیوی

سرشار از ویتامین K، پتاسیم، فیبر و فولات است که می تواند به تولید سلول های قرمز خون کمک کند.

 

برچسب ها

بهار کاج آبادی

مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن