مکمل

مکمل های ضروری

پیدا کردن مکمل مناسب برای هر فرد در فروشگاه نیاز به آگاهی و دقت دارد. در این مقاله شما را با فاکتورهایی جهت انتخاب صحیح مکمل با توجه به نیاز هر فرد، آشنا خواهیم کرد.

بـرای هر ورزشـکار رسـیدن بـه نتایج دلخـواه امری بدیهـی اسـت. زمانی کـه اهـداف در حوزه تناسـب انـدام باشـد قطعـا بهـره گیـری از انـواع مکمـل می توانـد یـک میانبـر باشـد، امـا روش تهیـه و انتخـاب مکمل مناسـب بـرای هـر فرد، خـود امری تخصصـی اسـت، چرا کـه بایـد از بین انـواع عبارات اغـوا کننـده کمپانی های بـزرگ و تبلیغـات جذاب، مکمـل مناسـب بـرای شـرایط فیزیکـی خـود را انتخـاب کنیـد، بنابرایـن به اصـول بنیـادی انتخاب مکمل برای ورزشـکاران در سـطوح مختلف خواهیم پرداخت.

پیـش از هـر چیـز بایـد مطمئـن شـوید کـه یـک برنـد شـناخته شـده را انتخـاب کنیـد و از برندهای تحت لیسـانس نباشـد و سـازمانهای شـناخته شده بهداشـت جهانـی مانند FDA آن را ممنـوع اعـلام ماننـد نکـرده باشـد، چـرا کـه اگـر مبتـدی باشـید، خیـال شـما از آنچـه روی محصـول درج شـده و داخـل آن قـرار دارد، راحـت می شـود و اگـر هـم حرفـه ای باشـید، نگران اسـتفاده از مواد غیر مجاز در ترکیبات مکمـل و تسـت دوپینـگ نخواهیـد بـود و بـا خیال راحـت بـه مصـرف آن خواهیـد پرداخت.

در گذشـته زمـان تولیـد مکمـل و زمانـی کـه تـازه وارد بـازار شـده بـود هنـگام مصـرف، افـراد دچـار سـوهاضمه و طعـم بـد محصـول بودنـد، ولـی پس از مدتـی شـرکت بـه فکـر اسـتفاده از انـواع مـواد نگهدارنـده، رنـگ و طعـم دهنده هـای مصنوعـی جهـت بهتـر شـدن محصول برمـی آمـد و همچنان روی آن عبارت سـالم درج شـده بود! البته آن دوران تمـام شـده و در عصـر حاضـر اسـتانداردهای خاص سـلامت و تناسـب انـدام پایـش می شـود کـه نـه تنهـا مکمل هـا خوش طعم هسـتند، بلکـه مفید هم هستند.

خب بهتر اسـت به تشـریح مـواد ضـروری بپردازیم. بـه عنـوان مثـال بـه دنبـال یـک پـودر پروتئیـن هسـتید که می توانـد دلایل و مزایای زیادی داشـته باشـد و از طرفـی خیلـی هـم پرهزینـه نباشـد، چرا کـه امـروزه زندگـی از نقطه نظر مالی دارای شـرایط خـاص خـود اسـت، بنابرایـن می تـوان پرسـید چرا بایـد از سـه نوع پروتئین اسـتفاده کنـم؟ چون مدام بـه مـا گفتـه می شـود از وی ایزولـه پـس از تمرین، وی کانسـنتریت در طـول روز و از پروتئیـن کازئین قبـل از خـواب بـرای ریـکاوری بهتر اسـتفاده کنید. امـروزه می تـوان بـا انتخـاب صحیـح، یـک محصول انتخـاب کـرد کـه ترکیبی از هر سـه  باشـد، ضمن اینکـه حـاوی آنزیم هـای خـاص جهـت هضـم بهتر مکمـل مصرفی نیز هسـتند.

امـروزه توجه خاصی به سـلامت محـوری در جوامع و افـکار عمومـی وجـود دارد که به دلیـل تحقیقات علمـی، سـطح تحصیـلات و عوامـل بسـیار دیگری از جملـه فرهنـگ دوری از غذاهـای آمـاده شـکل گرفتـه اسـت. افراد معمـولا به یک مولتـی ویتامین بـا کیفیـت نیـاز دارنـد، چـرا که اگـر تغذیـه مقوی نداشـته باشـید و مـواد ویتامینـی و معدنـی و آنتی اکسـیدان ها بـرای بـدن تامین نشـود بایـد مطمئن باشـید کـه نـه عضلـه ای سـاخته خواهـد شـد و نه چربـی سـوخته خواهد شـد.

مکمـل ضـروری بعـدی پـس از پـودر پروتئیـن و مولتـی ویتامیـن، اسـتفاده از مکمـل ترموژنیـک به همراه  آمینواسـیدهای شـاخه ای BCAA اسـت تا از رونـد بازسـازی و ریـکاوری عضلات مطمئن شـویم.

بهتـر اسـت مکملـی انتخـاب شـود کـه در فرمـول خـود دارای کافئیـن، گوآرانـا (دانـه حـاوی کافئین) و چای سـبز باشـد که به شـما انـرژی فـوری داده و موجب میشود از مضـرات چربـی سـوزهای قـوی و پمپ هـای قبل از تمریـن، مصـون بمانید .

همچنین مکمل ترکیبی بهتر اسـت که حـاوی مـواد نوتروپیک مثـل تیروزیـن و اسـتیل کارنیتین باشـد تـا هنگام تمریـن، تمرکـز کافـی داشـته باشـید و همواره بـا توجه بـه نیـاز خرید کنید نـه آنچـه می خواهید.

 

برچسب ها

علی امین فر

مربی بین المللی بدنسازی از issa امریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن