مکمل

مکمل های افزایش سایز منهای گینر

وقتـى کـه تمرین سـخت و به درستی انجـام و رژیم غذایى نیز بـه خوبـى طراحـى و رعایـت می شـود و خـواب هـم به انـدازه کافـى باشد، عامـل مکمل اسـت کـه می تواند به شـما یـک ارتقای محسـوس هدیه کند.

در این مطلب می خواهیم 3 مکمـل را معرفـى کنیـم که می توانند برای سـاختن سـایز عضلانـى موثـر باشـند. جالـب اینجاسـت کـه در این فهرست خبـری از وی یـا گینر نیسـت.

ابتدا باید ملزومات مهیا باشـد؛ هیـچ قرص، پـودر، روش قانونى، غیر قانونى و معجزه ای وجود ندارد که بتوانید صرفا بـا مصرف آن، سراسـر بدن تان را عضلانـى کنیـد.

از طرفی پیش از آن کـه بخواهید مکملـى را مورد بررسـى قرار دهید، لازم اسـت از تمرین سخت و هوشـمندانه و تغذیه صحیح در زمان مناسب، مطمئـن شـوید و بـرای ریـکاوری، برنامه خواب و اسـتراحت مدون داشـته باشید.  فقـط در صورتـى که همـه اینها را به درسـتى رعایـت کنیـد، می توانید از مکمل هـا توقع اثرگذاری داشـته باشـید. با چه چیز و از کجا باید شـروع کنیـد؟ با این 3 مکمل و از حالا.

کراتین و افزایش حجم

این مکمل، بـه صورت طبیعـی یک ترکیـب ارگانیک اسـت که منبع ATP (منبع اصلی انرژی سـلولی) اسـت.

کراتیـن را در گوشـت پیـدا می کنیـد و در عضـلات هـم ذخیـره می شـود. تحقیقاتـی داریـم که نشـان می دهـد سـطح کراتیـن عضـلات توسـط مصـرف مکمـل منجـر بـه افزایـش سـایز عضله تـا خروجی قـدرت و تـوان می شـود.

ایـن کار کمـک می کندتـا برای مـدت طولانی تری با شـدت بـالا تمرین کنید. ثابـت شـده اسـت مصـرف 5 تا 10 گرم کراتین منوهیـدرات می توانـد تـوان شـما را ارتقـاء بدهـد.

کافئین و افزایش حجم

پرطرفدارتریـن محـرک دنیا بوده و ماده ای بسیار موثر در آزاد شـدن هورمون هـای آدرنالین و دوپامین اسـت. همچنیـن بـه میـزان قابـل توجهـی، خروجـی توان عضلانـی را افزایـش می دهـد و بـه طـور اخـص؛ در افـرادی کـه به نـدرت از آن اسـتفاده می کنند، نتایج چشـمگیر تری دارد.

می توانید 400 میلی گـرم کافئین را نیـم سـاعت قبل از تمرین، 2 نوبـت در هفتـه مصرف کنیـد. بنابراین بهتـر اسـت که بـرای روزهای سـخت تمریـن از آن اسـتفاده کنید.

اگـر قهـوه می نوشـید، پس بدانید که نوشیدن قهوه، فوایـد تمرینـی کافئیـن را کـم می کنـد، بنابراین لازم اسـت کـه قهـوه را کنار بگذارید تا بدن مجددا به کافئین حسـاس شود.

بتاآلانین و افزایش حجم

این ماده؛ آمینواسـیدی اسـت کـه وقتـی مصـرف می شـود، آمینواسـیدی دیگـر؛ تحـت عنـوان ال هیسـتیدین، کارنوزیـن را تشـکیل دهد. این آمینواسـید (کارنوزین) در مقابـل تشـکیل اسـیدلاکتیک در عضـلات، بـه صـورت ضربه گیـر عمل می کنـد.

اسـیدلاکتیک، علت احسـاس سوزش عمیقی اسـت که در تمرینات سخت، تجربـه اش می کنیـد. در نتیجه کارنوزین تشکیل شده، اجـازه می دهـد کـه بـرای مدت طولانی تری، تمرینات شـدید و  سـخت را ادامه دهید.

بهترین زمان مصرف بتاآلانین 20 تا 40 دقیقه قبل از تمرین است و میتوان آن را به تنهایی و یا بعنوان بخشی از ترکیب مکملی، مصرف کرد.

دوز استاندارد مصرفی بتاآلانین، حدود 2 الی 5 گرم است که در کنار کراتین و کافئین، ترکیبی قوی به شمار می رود.

برچسب ها

فرشید نزاکتی

مربی بدنسازی، محقق، روزنامه نگار ورزشی و سردبیر سابق مجله تناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن