تمرین

فرمولی ساده برای افزایش سطح آمادگی

روش  هـای مختلفی برای بهبود تناسـب اندام شـما وجـود دارد. عـلاوه بر تـوان قلبی- عروقی، قـدرت و انعطـاف پذیـری شـما، روش  های متعـددی برای بهبود همه جنبه  های سـطح تناسـب اندامتـان وجـود دارد. شـما انتخاب  هـای بـی پایانـی داریـد، امـا برخـی از آنهـا عبارتنـد از فعالیت  هایـی همچـون دویـدن، شـنا، یا دوچرخـه سـواری، یا هر فرمـی از حرکات اسـتقامتی  مثـل ژیمناسـتیک و وزنـه بـرداری که بـه عنوان تمریـن وزن بدن شـناخته می شـوند.

تعداد دفعات تکرار

بزرگترین اشتباه بسـیاری از ورزشکاران این اسـت کـه چنـد روز اول سـخت تمرین می کننـد، بعد به مـدت چند روز تمریـن را کنار مـی گذارند، سـپس دوباره با شـدت شـروع مـی کنند و ایـن کار ادامـه می دهنـد.

برای اینکه سـطح فیتنس شـما واقعا بهبـود یابد و شـاهد نتایج  مثبت آن باشـید، باید متعهد بـه انجـام تمریـن باشـید، چون هیـچ وقفه کوتـاه مدتـی وجود نـدارد.

مهم نیسـت چه اهدافـی داریـد، تکـرار تمرین چیزی اسـت کـه وجـود دارد و مهـم اسـت. مـا در مـورد 3 سـاعت تمرین دیوانـه وار و مـداوم در روز صحبت نمـی کنیـم، در واقـع 30 تا 60 دقیقه تمرین طی 3 تا 5 روز در هفتـه بـه طـور منظم و پیگیـر،  نتیجه خواهـد داد.

محدوده راحتی خود را ترک کنید

هیـچ چیـزی در زندگـی راحـت بـه دسـت نمی آیـد و ورزش نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. باید در هر جلسـه  تمریـن، خودتان را بـه چالـش بکشـید. مهـم نیسـت چـه تمرینـی انجام می دهید همیشـه از محدوده راحتـی خـود خـارج شـوید. اگـر در پایـان جلسـه بـه انـدازه ابتـدای جلسـه تمریـن احسـاس خوبـی داشـتید، پس باید شـدت تمرینتـان را افزایـش دهید.

رشته  های جدید را امتحان کنید

همیشـه کار جدیدی بـرای انجـام دادن پیدا کنیـد. هیـچ چیـزی بـه انـدازه خسـتگی انگیـزه شـما را از بیـن نمـی بـرد. انجـام گسـتره ای از تمرین هـا در طـول هفتـه می  توانـد بـه شـما انگیزه دهد و شـما را تشـنه نگـه دارد. دویـدن بـرای اسـتقامت قلبـی عروقـی عالی اسـت، درحالی کـه بلند کردن وزنـه می توانـد قوای بدنی را بسـازد. هیجان بـی ن هایـت و کلاس  هـای موثری کـه امروز  وجـود دارند، از جملـه تمرین  هـای دایره ای بـا وزن بـدن ، فیتنس پرشـی، کـراس فیت و حتـی ورزش  هـای تیمـی. مـی توانیـد در کلاس  های متعددی شـرکت داشـته باشـید، بـدون اینکه به یـک نوع تمرین خـاص اکتفا کنید.

بدانید کجا هستید

یـک روش موثر بـرای بهبود سـطح آمادگی این اسـت که در مسیر درسـت حرکت کنید. حفظ رکورد مسـیر دویدن و وزنـه ای که می زنیـد، به شـما کمک مـی کند تا متوجه شـوید چـه مـدت ایـن کار را انجـام داده ایـد و چه چالش  هـای جدیدی را مـی توان انجـام داد.

شـما همیشـه  بایـد در تمرین تان بـه دنبال پیشرفت باشـید. به سـادگی می توانید روی تلفـن همـراه یـا تقویـم تـان، رکورد های خود را یادداشـت کنیـد.

ایـن حـرکات را بـرای یـک دقیقه وبه میزان بیشـترین تکـرار خـود انجام دهید؛

  • سیت آپ
  • انواع شنا
  • لانچ (2 استپ، یک تکرار)
  • اسکوات
  • بارپی
  • پلانک روی ارنج
  • یک مایل بدوید

برچسب ها

سروناز مسافری

مربی درجه سه بدنسازی، کارشناس ارشد تربیت بدنی و قهرمان قایقرانی آسیا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن