تغذیه

سه متهم اصلی نفخ و تورم شکم را بشناسید!

اگر ناگهان حس کردید که شکم تان به اندازه ای ورم کرده که دکمه های شلوارتان سخت بسته می شود؛ یعنى دچار نفخ شده اید.

نفخ فقط گریبانگیر خانم ها نیست، بلکه آقایان هم درگیرش هستند. این عارضه در مردها، اغلب مربوط به غذا و نوشیدنی است و در خانم ها عمدتا با تغییرات هورمونی ارتباط دارد. یک غذا یا نوشیدنی روی همه افراد تاثیر مشابهى ندارد و می تواند اثرات مختلفی در افراد داشته باشد. در عین حال اما، ممکن است برخی مواقع، دلیل بروز نفخ، مشترک باشد.

برای آن که بتوانید دلایل شایع ورم کردن شکم (بدون افزایش بافت چربى) را شناسایى کنید، با دقت، نکات زیر را دنبال کنید.

متهم اول؛ غذاهای نمکی

چیپس، سـس سـویا، و دیگر غذاهای نمک دار، همگی سرشـار از سدیم هسـتند. اگر بیشـتر از نیاز بدن سـدیم دریافت کنید، کلیه ها با حفظ آب اضافـی، نسـبت بـه ایـن رفتـار واکنـش نشـان می دهنـد تـا تراکم سـدیم را در خـون نرمال کننـد و در نتیجه؛ احتباس مقـدار زیادی آب، باعـث می شـود که حس ورم کردگی داشـته باشـید.

تمـام آن مایـع اضافـی، می تواند باعث تورم شـکم شـود و ممکن اسـت متوجـه پف کردن انگشـتان، صورت و… نیز بشـوید.

نمی گوییـم کـه نمک را کامـلا از رژیـم غذایی حذف کنیـد، فقط باید از مصـرف افراطـی آن اجتنـاب کنیـد. آب بیشـتری بنوشید، چرا که نوشـیدن آب بیشـتر به بدن سـینگال می دهـد که دفع کـردن آبـی که احتبـاس کرده مشـکلی بوجود نمـی آورد.

متهم دوم؛ کربوهیدرات های فرآوری شده

غذاهایـی مثـل برنـج سـرخ شـده و پیتـزا، همگـی سرشـار از سـدیم و درعین حال، حاوی مقادیـر بالایـی از کربوهیدرات های فـرآوری شـده و شـکر نیز هسـتند که هـر دو مـورد، می توانند باعـث تورم و پـف کردن شـوند.

کربوهیدرات هـا بـه صـورت گلیکـوژن در بـدن ذخیـره می شـوند و گلیکـوژن بـه آب می چسـبد، بنابرایـن هر چـه کربوهیدرات بیشـتری مصـرف کنیـد، گلیکـوژن بیشـتری بـه صـورت ذخیـره خواهید داشت و آب بیشـتری هـم کنـارش می مانـد.

غذاهـای رسـتورانی و «بیـرون پـز» معمـولا بسیار چرب هستند و ایـن، تـورم را بدتـر می کنـد. لازم اسـت بدانیـد که غذاهـای پرچرب، در مقایسه با غذاهای کم چرب، هضم طولانی تـری دارنـد، بنابرایـن یـک بورتیـوی بـزرگ، نسـبت به سـالاد مرغ، مـدت زمان بیشـتری در معده می مانـد و دیرتـر هـم حرکـت می کنـد.

متهم سوم؛ نوشیدنی های کربن دار

وقتـی کـه سـودا یـا آب معدنی اصلـی می نوشـید، حباب هـای گازی کـه از آن بـالا می آیـد در معـده جمـع می شـود و ایـن، می توانـد ایجاد حـس ناراحتـی و تـورم کند.

سـوداهای قنـددار، از این هم بدتر هسـتند، چرا کـه کربوهیـدرات فـرآوری شـده دارنـد که می تواند باعث احتباس آب اضافی شود.

چگونـه نوشـیدن آب های گازدار هم مسـئله ای جداگانه اسـت. مصرف جرعـه جرعـه می توانـد باعث قـورت دادن هوا شـود و این، نفـخ را بدتر می کند. بنابرایـن هـر وقت که نوشـیدنی حبـاب و گازدار داشـتید، شـاید بهتر باشـد کـه آن را مسـتقیم از بطـری، قوطی یـا لیوان میـل کنید.

 

برچسب ها

سيما معيني

مربی بدنسازی و فانکشنال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن