تمرین

راه درمان پوست اضافه بعد از کاهش وزن

بعـد از کسـب موفقیـت در مراحل کاهش وزن و رسـیدن به وزن ایده آل، ممکن اسـت مشـکلی که شـاید فکرش را نکـرده بودید، توجه شـما را به خود جلـب کنـد.

پوسـت اضافـی باقی مانـده از دوران چاقـی که هم اکنـون با کاهش حجـم بدن، به صـورت اضافی و شـل روی بـدن پدیدار می شـود، برای هیـچ کس خوشـایند نیسـت، اما نظـر کارشناسـان راجع بـه این موضوع چیسـت و آیـا می شـود در قدم اول طـوری پیـش رفت که با این مشـکل مواجـه نشـویم؟

کاهـش وزن اگرچـه موفقیتی بزرگ و نشـان دهنـده اراده، انضباط و تلاش شـخص اسـت، اما در بعضـی موارد ایـن تغییر بدون رعایـت اصـول اولیـه، پیامدهای ناخوشـایند این چنینی نیز خواهد داشـت.

پوسـت بدن یـک ارگان زنده و فعال اسـت و  نسـبت به فرآینـد کاهش یا افزایـش وزن هوشـمند عمـل کرده و بـا خاصیت کشسـانی و وفق دادن خـود با وضعیت فعلی خود را هماهنگ می کند، اما برای سـفت شـدن پوسـت بعـد از کاهـش وزن محدودیـت هایـی وجـود دارد و این محدودیت ها به عواملی وابسـته اسـت.

چگونگی قرارگیری پوسـت در وضعیت مناسـب بعد از کاهـش وزن بـه عوامـل مختلفی بسـتگی دارد: چه مقدار وزن از دسـت داده اید، چند سـاله هسـتید و چه زمانی کاهـش وزن را تجربه کـرده اید، چند مرتبـه کاهـش وزن داشـته و دوبـاره چاق شـده اید، و با چه سـرعتی وزن مذکور را کم کـرده اید. هرچه سـریع تر وزن کم کنید پوسـت فرصت کمتری برای اداپته شـدن و سـفت شـدن خواهد داشـت. برای خلاص شـدن از پوسـت اضافـی عمل های جراحی وجـود دارد که پوسـت اضافـی را جمع کرده و بـه اصطـلاح لیفـت می کنـد. ولی دلایل بسـیار قانـع کننده ای بـرای انجام نـدادن آنها وجـود دارد، جدا از مسـئله هزینـه، این عمل ها ممکن اسـت خطرات جبران ناپذیری داشـته باشـد.

میزان توانایی پوسـت در شـکل پذیری به حالت اولیه به عوامـل مختلفی بسـتگی دارد که از ایـن جمله می توان به کیفیت اولیه پوسـت (کاژن و فیبرهای کشسـانی)، سـن، ژنتیـک، مقدار وزن از دسـت رفته یا اضافه شـده، قـرار گرفتـن در معـرض نـور خورشـید و روش زندگـی فردی از جمله سـیگار کشـیدن و.. اشاره کرد.

 اگـر قصـد کاهـش وزن داریـد بـه هیـچ عنـوان عجله نکنیـد، اگـر بهتریـن روش جهـت دچار نشـدن به این مشـکل را می پرسـید، بایـد بگوییـم آرام جلـو برویـد و آهسـته و پیوسـته وزن کم کنید، چرا که حفظ سلامتی، از به وجود آمدن پوسـت اضافی جلوگیری می کنـد.

کار بـا وزنـه را حتمـا در برنامـه روزانـه خود بگنجانیـد تا همزمـان بـا کاهـش وزن، عضلات را تقویـت کنیـد. اگـر فقـط بـه ورزش هـوازی و یا فقـط رژیـم بگیرید، بـا کاهـش وزن همراه پوسـت شـل مواجه می شـوید.

کاهش وزن سریع و زیاد، پوست را شـوکه کرده و با عث می شود کشسـانی پوسـت، توانایی وفق یافتن بـا وضعیـت جدیـد را نداشته باشد.. پوسـت اضافی ممکـن اسـت مشکلات دیگـری؛ از قبیـل  عرق سـوز شـدن و تحریک پذیری را نیز بدنبال داشـته باشـد.

اگر مقدار کمی پوسـت اضافه در قسـمت های مشـخصی از بدن دارید، می توانیـد بـه یـک متخصص پوسـت مراجعـه کنید تا بـا روش هـای غیرتهاجمـی، مشـکل تـان را حـل کند.

متخصـص پوسـت از قسـمت های مختلف بدن شـامل شـکم، ران، پاهـا، سـینه و حتی صـورت پوسـت اضافی را بـر مـی دارد و ایـن عمـل ممکـن اسـت چندیـن بار انجـام شـود. در مـوارد حادتر، جراحی پلاسـتیک هـم یکـی از مـوارد پیشـنهادی اسـت. اما با تمـام این توصیفـات، بایـد بدانید مهـم ترین بخش سـفت کردن پوسـت، عضلـه سـازی اسـت. دلیـل سـاده ای دارد، در زیـر پوسـت دو لایـه قـرار دارد؛: چربـی و عضلـه. وقتی مقدار زیادی وزن اضافه می کنید، پوسـت مجبور اسـت جهت همسـان شـدن بـا وضعیـت جدید، کـش بیاید، امـا وقتـی وزن کـم می کنید به ویـژه وقتی ایـن اتفاق سـریع می افتـد، پوسـت بـا سـرعتی کـه وزن کاهـش یافتـه نمی تواند خود را همسـان کند. ایـن عدم تعادل، موجب ایجـاد پوسـت اضافی می شـود.

وزنه بزنید

وزنـه بـه بـدن قـدرت و آن را شـکل داده و باعـث می شـود اعتمـاد بـه نفـس فـرد بـالا بـرود. از طرفی وزنـه زدن، عضلات را تقویـت کرده و باعث بهتر شـدن شـکل ظاهـری بدن می شـود. جایگاه عضلات در لایه زیریـن چربـی اسـت. وقتـی مقـدار زیـادی وزن کـم می کنیـد، در واقـع حجـم قابـل توجهی از چربـی را که موجب کشـیدگی پوست شده، از دسـت داده اید، بنابراین برای کاهش این نقصان شـدید در بدن، سـعی  کنیـد چربـی بـدن را در حـد قابـل قبولـی حـدود 14 تا 22 درصـد نگه دارید.

مهم ترین روشـی که فراتر از هـر عمل جراحـی به کمک افـراد می آیـد، توانایی بدن در سـاخت عضلات اسـت. سـاخت عضلات و افزایش حجـم آنها باعث می شـود عضلات خوش فـرم و قابل قبولی داشـته باشـید.

علاوه بر جنبـه ظاهری، عضلات بیشـتر، بـه معنـی وضعیـت هورمونـی بهتـر، آسـیب دیدگـی کمتـر، انرژی بیشـتر و بدنی متعادل تر اسـت.

سـاخت عضلات هم چنین باعث بالا رفتن متابولیسـم می شـود. در واقـع می توانیـد بسـیاری از فضـای خالی ایجـاد شـده را با سـاخت و  پرورش عضلات پر کنید. پولتـان را صـرف کرم های جمع کننده پوسـت نکنید. ایـن کرم ها که ظاهر پوسـت را سـفت تر نشان میدهد، در واقع باعـث آب زدایی از پوسـت شـده و تاثیـر ماندگاری نخواهـد داشـت.

بـرای سـفت کـردن شـکم، بازوهـا، عضلات پشـت و پهلوها و عضلات سـینه، هیچ روشـی بهتر از ددلیفت و پرس سـینه عمل نمی کند؛ حـرکات مطمئن وامتحان شـده ای کـه همـه ورزشـکاران همـواره از آن بهـره می برنـد.

ایـن دو حرکـت بر روی عضلات بسـیاری کار کـرده و به قدرتمند شدنشـان کمک می کنـد. علاوه بر تاثیر مسـتقیم بر عضلات میان تنه ای، بازوها و پشـت، تغییـرات متابولیکـی زیـادی را کـه باعث افزایش ترشـح تستسـترون و هورمون رشـد میشوند، موجب خواهد شد. در واقـع کل بـدن شـما با این دو حرکت دسـت خوش تغییرات خواهد شـد.

سـعی کنیـد در حد تـوان و باسـرعت آرام وزنـه بزنید. ایـن بهترین روش برای سـاخت عضلات و  بالا بردن حجـم آن اسـت. قبـل از انجـام ایـن حـرکات 6 تا 8 دقیقه با دسـتگاه های هـوازی یا هر حرکتـی که مایل هسـتید، گـرم کنید. طـوری وزنـه انتخاب کنیـد که تا تکـرار آخـر را بتوانیـد صحیح اجـرا کنید اما بیشـتر از ایـن وزنـه را هـم نتوانید بزنید. بین سـت ها اسـتراحت کنیـد و به بدنتـان فرصت ریـکاوری بدهید.

لانچ

لانـچ از جملـه حرکاتی اسـت کـه می توانـد عضلات پا و پشـت پـا را به خوبـی تقویت کند.

اسکوات

اسـکوات فشـار مضاعفـی بـر عضلات  پـا و ران و کل بـدن اعمال می کنـد. این حرکت را حتما در برنامه تان بگنجانید.

پشت بازو کیک بک

پشـت بـازو کیک بـک با دمبـل به عضلات پشـت بازو فشـار وارد می کند. با اسـتفاده از این حرکت می توانید بازوهای خوش فرم تری داشـته باشـید.

کرانچ

کرانـچ شـکم می تواند با دسـتگاه یا سـیم کـش و یا با تـوپ انجام شـود که با ایـن روش عضلات بیشـتری را درگیـر خواهد کرد.

پلانک

پلانـک نوعـی حرکـت ایزومتریـک اسـت که بـر روی عضلات شـکمی و بسـیاری از عضلات کار می کنـد. می توانیـد آرنـج یا کف دسـتان را روی زمیـن بگذارید.

عوامل مهم عضله سوزی

بسـیاری افـراد از روش هـای رژیمی همراه با گرسـنگی فـراوان و تمرینـات هـوازی زیـاد جهـت کاهـش وزن سـریع اسـتفاده می کنند که همه اینها باعث از دسـت رفتـن مقـدار زیـادی عضلـه و ایجاد فضـای خالی بین پوسـت و لایه های زیرین می شـود.

سـاخت عضلـه راه حلـی بـرای همـه این مشـکلات اسـت، چرا که شـلی پوسـت را بـر طـرف کـرده و باعث می شـود ظاهر قوی و محکمی داشـته باشـید.

این توصیه هم بـرای افرادی اسـت کـه تازه شـروع بـه کاهـش وزن کرده انـد و هم کسـانی که در مراحل پایانی آن قرار دارند، مفید اسـت. شـروع بـه وزنـه زدن کنیـد و اگـر رژیـم لاغـری دارید حتمـا بدنسـازی را در برنامه بگنجانید.

سیگار را کنار بگذارید

سـیگار کشـیدن پوسـت را خـراب می کنـد. نتایـج آزمایشـات نشـان داده پوسـت افـرادی کـه سـیگار می کشند 9 سـال پیرتـر از سـن واقعـی شـان اسـت.

به مقدار کافی پروتئین بخورید

میـزان پروتئیـن دریافتـی و سلامتی پوسـت بـا هـم مرتبـط اسـت و افـرادی کـه پروتئین دریافتـی پایینی دارند پوسـت شـان کیفیت پایین تری خواهد داشـت.

میوه و سبزیجات مصرف کنید

بـدن بـه مقـدار کافـی از ویتامین هـا و مـواد معدنـی جهـت انجام اعمـال بیولوژیکی نیـاز دارد که می توانید بـا صرف میـوه و سـبزیجات آن هـا را بدسـت آورید. مکمل هـا بـه ویـژه ژلاتیـن و روغـن ماهـی، می توانـد به شما کمـک کند.

 

برچسب ها

زهرا میر اسماعیلی

ژورنالیست ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن