تغذیه

تاثیر دمای سرد و گرم بر پودر پروتئین

در لیسـت غذاهـای سـالم امروزی حتمـا با پودرهـای پروتئینی مثـل وی، سـویا و… مواجه می شوید.

عصر کنونی؛ عصر اسـموتی هـا، شـیک ها و چیپس هـای پروتئینی اسـت.  و این روزها برای تهیه بسیاری مـواد غذایی، از پودرهـای پروتئینی اسـتفاده می شـود. شـاید شـنیده  باشـید که دمـای خیلی کـم یا زیـاد، می توانـد بر کیفیت پودرهـای پروتئینـی تاثیـر منفی بگـذارد که اگر این چنین باشـد، توانایی عضله سـازی بدن کم می شـود و شـاید حتـی تمـام پولی کـه هزینه کرده ایـد، از بیـن برود.

آیا فریز کردن پودر پروتئینی باعث خرابی اش می شود؟

نیـاز نیسـت در مـورد فریـز کـردن یـک اسـموتی یـا مخلـوط پـودر پروتئیـن بـا آب، نگـران باشـید.

اگـر پروتئیـن در طـول شـب داخـل فریـزر بماند، مشـکلی نیسـت و حتـی اگر مخلـوط، پس از فریز شـدن، طعم و سـاختار قبلـی خـود را نداشـته باشـد، باز همـان میـزان ارزش غذایی را داراسـت.

چنانچه شـب قبل نوشـیدنی را درسـت کنید و سپس در فریـزر نگهـداری کنیـد، بیشـتر تاثیـر را روی ثبـات نوشـیدنی دارد؛ بویـژه وقتـی که بـا قراردهـی در دمای اتـاق، سـرما را از دسـت بدهد یـا در مایکرویو گذاشـته شود.

رسـیدن بـه دمای عـادی بعـد از انجماد، در نوشـیدنی شـاید باعث شـود که مخلوط یکنواخت نباشـد و حتی طعـم اش مقداری فـرق کند. بهتریـن توصیه ای کـه می توان انجام داد این اسـت که عناصـر مـورد نظـر اسـموتی خود را شـب قبـل حاضر و صبـح، همه را بـا مایع مورد نظـر مخلوط کرده و پـودر پروتئیـن را اضافه کنید.

 اگـر بـه هـر دلیلـی بایـد مخلـوط عضله سـاز خـود یـا همـان شـیک پروتئین تـان را شـب قبل درسـت کرده و در فریـزر قـرار دهید و سـپس برای زمـان مصرف آن را بـه دمـای محیط برسـانید، ایـن روش در اکثـر اوقات مشـکلی ندارد.

همچنین اگـر در تهیه نوشـیدنی از شـیر یا سـبزیجات اسـتفاده می شـود، باید بالافاصلـه بعد از مخلوط شـدن، در فریزر قـرار بگیرد نـه اینکه در دمـای اتاق رهـا شود.

آیـا فرآینـد طبخ باعـث تغییر ماهیـت پودر پروتئین می شـود؟

آیـا توانایـی پـودر پروتئینـی در کمک به عضله سـازی طـی فرآینـد پخت و حـرارت بـدن کم می شـود؟ تنها زمانـی که سـاختار پروتئین تغییر پیـدا می کند، زمانی اسـت کـه پختـه می شـود؛ مثـل وقتـی کـه در تهیـه پنکیک از آن اسـتفاده شـود.

جریـان تغییـر ماهیـت، زمانـی کـه رخ می دهد که شـکل و سـاختار آمینواسـیدی پروتئیـن شـروع بـه تغییـر کنـد، امـا ایـن درباره هـر نوع منبـع پروتئین دیگر؛ از جملـه تخم مـرغ، ماهـی، مـرغ و … هـم صـدق پیـدا می کنـد. البتـه بدن بعد از طبخ، همچنان همـان میزان پروتئین را جـذب می کند. حـرارت دادن پـودر پروتئینـی در دمـای نزدیـک 70 درجـه سـانتی گراد و بالاتـر، درسـت دمایـی اسـت کـه در آن پروتئیـن وی شـروع به تخریب می کنـد؛ این گزاری است که در مجله  Daily Research به چاپ رسیده است.

حـرارت مسـتقیم و طولانـی مـدت بـه طـور اخـص می توانـد میـزان در دسـترس بـودن آمینواسـیدها را خـراب کنـد یعنـی بـدن بـرای هضـم و اسـتفاده از پروتئیـن کارش سـخت تر می شـود.

هضم پروتئیـن وی در دمـای بـالای 75 درجه سانتی گراد سـخت تر می شـود، گرچـه پروتئیـن وی کنستانتره به مدت 5 دقیقه در دمای 90 درجه پسته شده، تا 80 درصد از قابلیت حل شـدنش حفظ شـود. در واقـع حـرارت و مـدت زمـان زیـادی بایـد وجـود داشـته باشـد تا به آمینواسـیدهای موجود در پروتئین وی صدمـه وارد شـود.

 بـر اسـاس تحقیقاتـی کـه صورت گرفته است، 83 دقیقه طبخ با دمای 120 درجه سانتی گراد باعث شـده سـاختار آمینواسـیدها صدمه ببینند و این احتمالا خیلی بیشتر از زمانی است کـه بـرای تهیـه کیک هـای پروتئینی صرف می شود.

رای نهایی

وقتـی کـه غذایـی را سـرخ کـرده یـا می پزیـد، فـر یـا ماهیتابـه تقریبـا همیشـه گرمتـر از دمـای دهلـی غذا اسـت؛ یعنـی احتمـال تغییـر ماهیـت دادن سـاختار پروتئینـی کمتـر می شـود. بـرای حفـظ تعـادل، بهتـر اسـت کـه همیشـه پـودر پروتئیـن را طبـخ نکنیـد و در عـوض آن را بـه صورت نوشـیدنی دریافـت کنیـد. می توانیـد پروتئیـن وی را داخـل جـو دوسـر، قهـوه، اسـموتی یـا شـیک های پروتئینـی خـود اضافـه و میـل کنیـد.

برچسب ها

امیر خانزاده

محقق ورزشی و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران مربی رسمی رشته های بدنسازی، آمادگی جسمانی، ،بدنسازی فانکشنال، TRX، EMS و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن