مکمل

بهترین چربی سوزهای غیر محرک

وقتی بحث چربی سوزهای بدون محرک (اساسا کافئین) در میان باشد، گزینه های زیادی پیش رو قرار می گیرد، اما نکته مهم این است که این مواد چربی سوز در کنار هم و در ترکیب، به خوبی جواب می دهند و به تنهایی قدرت چندانی ندارند.

وقتی عوامل چربی سوزی بدون محرک کنار هم باشند، می توانند با محرک ها رقابت کنند. خیلی از معروف ترین چربی سوزها دارای محرک هستند. چربی سوزهای محرک دار معمولا دارای یک یا چند ترکیب مرتبط با کافئین هستند و کارشان با افزایش سطح Catecholamine›s  (مواردی که در بدن باعث افزایش هشیاری می شوند و پتانسیل چربی سوزی را زیاد می کنند) عمل می کنند.  از سوی دیگر چربی سوزهای بدون محرک هستند که با مکانیزم های جدا از افزایش Catecholamine›s  عمل می کنند. افرادی که نسبت به محرک ها حساس هستند باید از بدون محرک ها استفاده کنند که برخی از موثر ترین ها در ادامه معرفی می شوند.

کارنیتین

 یکـی از پرطرفدارتریـن چربی سوزهای غیرمحرک اسـت کـه ماهیت آمینواسـیدی دارد. به صـورت طبیعـی در غذاهایی مثل لبنیات و گوشـت قرمـز یافـت می شـود، اما دریافـت مقادیـر کافی آن  بـرای چربی سـوزی از طریق غذا، عملا کار دشـواری است.

کارنیتیـن ارتقـاء دهنـده جـذب اسـیدهای چـرب داخـل میتوکنـدری اسـت، جایـی کـه بـه شـکل موثرتـری می سـوزد. بـدون ایـن توانایـی چربی هـا بـرای ورود بـه میتوکنـدری، اسـتفاده از آنهـا بـرای تامیـن سـوخت کاری بسـیار دشـوار خواهـد بـود. کارنیتیـن همچنین بهبود دهنده متابولیسـم چربی بـه اسـیدهای چـرب اسـت، چـرا که بـه بخش های کوچکتـری از چربـی تبدیـل می کنـد تـا وارد میتوکنـدری شـوند و از آنجـا تبدیـل بـه انـرژی. کارنیتیـن می توانـد به رشـد حجـم عضلانی خالص هـم کمـک کند، چـرا که به عنوان کمـک دهنده به تولیـد گیرنده هـای جدیـد آندروژنی عمـل می کند. بـا داشـتن گیرنده هـای بیشـتر، اسـتعداد عملکـرد تستسـترون و DHT بیشتر شـده و اثرات شان بیشتر می شود.

CLA

CLA از گـروه امـگا 6 به حساب می آید و اساس فرم اصلاح شده ای از لینولنیک اسـید اسـت. ایـن چربـی می توانـد از طریـق رژیـم غذایـی هم دریافت شـود (درسـت مثـل کارنیتین) و در گوشـت حیوانـات علف خوار و لبنیـات پرچربی وجـود دارد.

امـا مصرف مکمـل CLA بهتر اسـت چـون دریافت مقادیـر کافـی از آن از طریـق منابـع غذایـی کار دشواری است. CLA را هـر کسـی کـه هدفـش کاهـش وزن و حفـظ ترکیبـات بدن در نسـبت های عالـی اسـت، می توانـد مصرف کنـد، چرا کـه قدرت و تاثیـر آن در تحقیقـات دیـده شـده.

مصـرف CLA شـاید اشـتها را مهـار کنـد، مصـرف چربـی بـه عنـوان سـوخت را ارتقـا دهـد و از انباشـت چربـی  جدیـد جلوگیـری کنـد و همچنیـن باعـث افزایش تستوسـترون شـود .

کولین (Choline)

احتمالا درباره اش شنیده اید، امـا فواید آن فراتـر از تاثیـرات ارتقـای تـوان ذهنـی اسـت.

کولیـن به عنـوان lipotropic هم  مطرح اسـت؛ یعنی افزایـش دهنـده اکسیداسـیون چربی توسـط کبد. کولیـن بـه تنهایی بـرای کاهش وزن ضعیف اسـت. بـا ایـن حـال اگر بـا ال کارنیتیـن ترکیب شـود، اثر دفـع اسـیدهای چـرب از طریـق ادرار را افزایـش می دهـد.

کتون های خارجی

 رژیم کتوژنیـک از بهترین رژیم های کم کربوهیدراتـی اسـت که بـرای کاهش وزن شـناخته شـده اسـت. وقتـی کـه روی رژیـم بی کربوهیـدرات باشـید، بـدن در اسـتفاده از چربـی به عنـوان منبع انـرژی خیلی موثرتر عمـل می کنـد و دراین فرآیند کتون هـا تولید می شـوند.

بـدن وقتـی در حالـت کتوژنیـک باشـد می توانـد چربـی بسـوزاند، امـا مانـدن در ایـن وضعیـت خلی چالشـی اسـت. عطش و هوس کربوهیدرات خوردن در همـان چنـد هفتـه اول رژیـم باعـث می شـود خیلی هـا رژیم شـان را قطـع کننـد. کتون هـای خارجـی می تواننـد بـه احقـاق هـدف رژیم هـای کتوسـیز کمـک کننـد چـرا کـه اجـازه می دهنـد یـک نفـس کوتاهـی از محدودیـت کربوهیـدرات بکشـید.

دلیلـش ایـن اسـت کـه کتـون بادی هـا بـه بـدن سـیگنال دهند که کتوسـیز (ketoses) انجام شـده و اجـازه می دهـد کـه چربی سـوزی ادامه پیـدا کند بدون آن که محدودیت شـدید کربوهیدرات داشـته باشید.

ALA (آلفالیپوئین اسید)

ALA  خـودش یـک ترکیـب بـا پایـه چربـی اسـت کـه بهبـود دهنـده چربی سـوزی بـه چندین روش اسـت. از بین اثراتش سـرکوبی اشـتها از همـه موثرتـر اسـت. یـک توانایـی دیگـرش هم سـهم  بندی مـواد غذایی اسـت کـه بهبـود دهنـده جـذب کربوهیـدرات در سـلول عضلـه اسـت بـه جـای چربـی. همچنیـن اسـتفاده از گلوکـز را بهتـر می کنـد، کـه در افـراد مقـاوم به انسـولین که در کاهش وزن مشـکل دارند بسـیار موثـر خواهـد بود.

در نهایت ALA یـک آنتی اکسـیدان پرقدرت اسـت کـه به محافظـت ارگان ها بـرای عملکرد در شـرایط بسـیار اکسـیداتیو موثـر عمل می کنـد و می تواند به معکـوس کـردن مارکرهـای افزایش سـن در آنهایی کـه سـندرم متابولیک دارنـد کمک کند.

 

برچسب ها

طناز قاضی بیات

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن