تغذیه

اتفاقات عجیبی که بارژیم PALEO  رخ می دهد!

مثل هر رژیم غذایى دیگری رژیم غذایى  paleo که این روزها همه آن را با کراس فیت می شناسند دارای معایب و مزایای خاص خودش است و این بستگى به شما و شرایط خاص تمرینى و فردی  تان دارد که آن را برای دستور کار خود انتخاب کنید و یا خیر.

در این مقاله به بررسى چند اتفاق جالب می پردازیم که با رعایت رژیم غذایى  paleo برای تان رخ می دهد. اگر قصد دارید مثل کراس فیترها این رژیم  غذایى را امتحان و رعایت کنید، این مقاله را حتما با دقت مطالعه کنید.

بد نیست بدانید Paleo رژیم بسیار سالم و سرشار از پروتئین ها بوده که برای کاهش وزن، بسیار کارآمد است.

با paleo ممکن است بی انرژی شوید

اگـر در رژیـم پالئـو متوجـه شـدید کـه اندکـی عبوس و نسبتا کـم انرژی تـر از معمـول هسـتید، نگران نشـوید. وقتـی رژیـم را شـروع می کنیـد، غلات حـذف و نشاسـته قطـع می شـود و غذاهـای فرآوری شـده جایی در رژیـم غذایی ندارند. ایـن بدان معناست که جمـع زیـادی از قنـد را از رژیم حذف می کنیـد.

اگـر بـدن بـه مصـرف روزانـه مـواد قنـدی عـادت داشـته باشـد، با حـذف آنها ممکـن اسـت در کوتاه مـدت، بـا کسـری انـرژی مواجه شـوید. وقتـی غـذای قنـدی می خوریـد، سـطح دوپامیـن در مغـز افزایـش پیـدا می کنـد. دوپامین یـک ناقل عصبـی اسـت کـه مرکـز «اشـتیاق» مغـز را کنترل می کنـد و بـه آن لقـب هورمـون شـادی داده اند. مصـرف مقادیـر زیـادی از غذاهای فرآوری شـده که قنـد بالایـی هـم دارند، می توانـد منجر به وابسـتگی شـود، بنابرایـن وقتـی از رژیـم غذایی حذف شـوند، احتمـال بروز بـد خلقی وجـود دارد.

paleo میل به شکر و قند را زیاد می کند

وقتـی کـه تازه رژیـم پالئو را شـروع می کنید، ممکن اسـت متوجـه گرسـنگی ها شـدید باشـید. دلیلش ایـن اسـت کـه بـدن بدنبـال سـوخت اصلـی خود می گـردد کـه همـان گلوکز اسـت.

اگـر بتوانیـد رژیـم را بـرای بلنـد مـدت رعایـت و مدیریـت کنیـد، کنتـرل کـردن اشـتها و وزن کار سـاده تری خواهد شـد. یـک رژیم غذایی سرشـار از پروتئیـن کـه نشـان داده کالری دریافتـی را کاهش می دهـد، اشـتها را کـم می کنـد و میـل بـه قنـد از بیـن مـی رود و متابولیسـم ارتقـاء پیـدا می کنـد.

با paleo احتمالا تمرینات حس خوبی به شما نمی دهد

وقتـی کـه بـه میـزان قابـل توجهـی مصرف قنـد از کربوهیدرات هـای فـرآوری شـده یـا نشاسـته ها کاهـش یابـد، بـه صورت موقتـی بدن دچار کسـری منبـع انـرژی اصلـی اش می شـود.

همانطـور کـه بالاتـر هـم اشـاره شـد ایـن اتفـاق می توانـد منجـر بـه افـت قنـد خـون، اضطـراب و افزایـش گرسـنگی شـود. اما ایـن موارد تـا زمانـسازگاری بدن با اسـتفاده از دیگر منابع انرژی،  منجـر بـه افـت بازدهـی بدنـی می شود.

وقتـی رژیـم پالئـو را اسـتارت می زنیـد، تمرینـات شـاید سـخت تر و کـم انرژی تـر از معمـول باشـد. البتـه جـای نگرانـی نیست، پس از چند هفته اصرار بر ادامه رژیم، متوجه می شـوید کـه تمرینات، کیفیت بهتـری پیـدا می کنند.

وقتـی که چربـی و پروتئین بیشـتری دریافت می کنیـد، عضلات را می سـازید و ترمیم شـان را انجام دهید. بنابراین بعد از هر جلسـه، ریـکاوری بهتری خواهید داشـت.

paleo دفع را بهتر می کند

در رژیـم پالئـو احتمـالا اجابت مزاج سـالم تری خواهیـد داشـت. دلیلـش هـم افزایـش سـبزیجات دریافتـی اسـت کـه باعث دریافـت فیبر بیشـتر می شـود. چون فیبرهـا هضم نشـده در بدن حرکـت می کنند، باعث می شـود حجم مـواد دفعی روده بیشـتر و نهایتا باعث تنظیم دفع شود.

علاوه بـر ایـن، مصرف مقادیـر زیادی لبنیـات و هله هوله هـای فـرآوری شـده می توانـد باعـث یبوسـت شـود. بنابراین حـذف آنهـا (در رژیم پالئـو) می تواند بـه دفـع بهتر کمـک کند.

با paleo بدن خوش بو تری خواهید داشت

رژیـم پالئـو می تواند بـوی بدن را بـه صورت طبیعی تازه تـر کند.

تحقیقات انجام شـده که نشـان می دهـد غذاهایی کـه در رژیم پالئو می خوریـد، می توانـد باعـث شـود کـه بـوی بهتـری داشـته باشـید. در یـک تحقیـق جدیـد دیده شـده؛ افـرادی کـه رژیـم پالئو داشـتند، در مقایسه با آنها کـه رژیم شـان سرشـار از کربوهیدرات هـای فرآوری شـده بود، بوی بـدن بهتری داشـتند.

همچنیـن دیـده شـده کـه مصـرف زیـاد گوشـت، چربـی و تخم مـرغ (که همگـی در رژیم پالئـو مورد تاکیـد هسـتند) باعـث می شـود بـوی عـرق بـدن خوشـایند تر از رژیم هـای پرکربوهیـدرات باشـد.

 

برچسب ها

طناز قاضی بیات

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن